08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

XI şedinţa extraordinară – 04.11.2016

//
Comentariu0

Cu privire la convocarea

DISPOZIŢIA PRIMARULUI

nr. 507
din 28.10.2016

Cu privire la convocarea şedinţei a XI
extraordinare a Consiliului municipal Bălţi

În conformitate cu art. 16 alin. (2), (3), (5) din Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale nr. 457 din 14.11.2003, –

 1. Se convoacă şedinţa a XI extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 04.11.2016, orele 10.00, în sala nr. 101 a primăriei municipiului (str. Independenţei, 1) cu ordinea de zi, conform anexei.
 2. Şeful Secţiei administraţie publică locală dna L. Dovgani:
 • Să asigure înştiinţarea consilierilor despre convocarea şedinţei Consiliului municipal Bălţi cu data, ora şi locul şedinţei indicate, modul de familiarizare a consilierilor cu proiectele de decizii şi răspunsuri la adresări către Consiliu, rapoartele de specialitate ale direcţiilor, secţiilor şi serviciilor primăriei, avizele comisiilor de specialitate.
 • Să aducă la cunoştinţă locuitorilor municipiului Bălţi ordinea de zi a şedinţei Consiliului prin intermediul publicării ei pe pagina oficială a primăriei primaria.balti.md şi web-site-ul www.monitoruldebalti.md, amplasării în centrul de informaţii din bir. 114 al primăriei.
 • Să acorde sprijinul în organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi în perioada 01 – 03.04.2016.
 1. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina secretarului Consiliului şi municipiului Bălţi dnei Irina Serdiuc.

Primar al mun. Bălţi                                                                                  Renato Usatîi

Coordonat:

Secretarul Consiliului
şi municipiului Bălţi                                                                                 Irina Serdiuc

Șeful Direcţiei juridice                                                                             Vitalii Balan

Anexa
la dispoziţia  primarului
nr. 507 din 28.10.2016

Ordinea de zi a şedinţei XI
extraordinare a Consiliului municipal
Bălţi din 04.11.2016

 1. Cu privire la aducerea bugetului municipal Bălți pe anul 2016, aprobat prin decizia Consiliului Municipal nr. 18/1 din 09.12.2015, în concordanță cu Legea nr. 236 din 03.10.2016 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 01.07.2016.

Raportor  – Vera Rusu – șef al Direcției Generale Financiar-Economice.

 1. Cu privire la întroducerea modificărilor și completărilor în decizia Consiliului municipal nr. 9/3 din 25.12.2007, privind aprobarea Regulamentului „Privind constituirea și utilizarea fondului de rezervă al primăriei municipiului Bălți”.

Raportor  – Vera Rusu – șef al Direcției Generale Financiar-Economice.

 1. Cu privire la aprobarea tarifului  pentru un  vehicul-km parcurs de către mijloacele de transport ale  ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi” pe anul 2017.

Raportor  – Vera Rusu – șef al Direcției Generale Financiar-Economice.

 1. Cu privire la aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de apă și de canalizare în raionul locativ „Slobozia” și satul Elizaveta, mun. Bălți.

Raportor  – Serghei Culibaba – inspector al Serviciului relațiilor externe și atragerea investițiilor.

 1. Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensației nominative pentru sezonul de încălzire 2016-2017 pentru unele categorii social-vulnerabile a populației din contul mijloacelor bugetului municipal.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia

familiei.

 1. Cu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile dl Guțu Lucian.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 14/65 din 26.12.2013 „Cu privire la instituirea tutelei asupra persoanei declarate incapabile, dna Lefter Elena”.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 12/6 din 26.12.2011 „Cu privire la instituirea tutelei asupra minorului Oveșcov Artiom”.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la defrișarea și regenerarea spațiilor verzi.

Raportor  – Veaceslav Zincovschi – şef al Direcției gospodărie comunală.

 1. Cu privire la schimbarea destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor.

Raportor  – Ivan Macovschi – specialist principal al Direcției arhitectură și construcții.

 1. Cu privire la vînzarea- cumpărarea, transmiterea- primire apartamentelor fondului locativ mun. Bălți în proprietate privată.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la semnarea contractului de vînzare- cumpărare, primire- predare a spațiului locativ în proprietate privată conform decizii anterioare a Comisiei de privatizare.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la întroducerea modificărilor în decizia Comisiei de privatizare nr. 99 din 19.07.1995.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la întroducerea modificărilor în decizia Comisiei de privatizare nr. 159 din 09.10.1996.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la întroducerea modificărilor în decizia Comisiei de privatizare nr. 512 din 05.11.2003.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locațiune.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a încăperilor, atribuite în gestiune Direcției Învățămînt, Tineret și Sport a primăriei mun. Bălți.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la permiterea IMSP „Spital Clinic Municipal Bălți” de a prelungi termenii de valabilitate a unor contracte de locațiune.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenurilor.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor și modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la vînzarea terenurilor.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 6/20 din 27.10.2011 Cu privire la stabilirea în mod unilateral al plăţii pentru folosirea terenuluicu modificările ulterioare.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la recunoașterea dreptului de proprietate asupra sectoarelor de teren proprietate municipală.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă și abrogarea parțială a deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 28/10 din 25.07.2002 „Privind transmiterea în proprietate a loturilor de pămînt de pe lîngă casă”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea mun. Bălți de la bilanțul IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți” cu transmiterea ulterioară în administrare instituției cu drept de gestiune economică.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la modificarea deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 5/58 din 23.06.2016 „Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea mun. Bălți de la bilanțul IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți” cu transmiterea ulterioară în administrare instituției” și nr. 5/61 din 23.06.2016 „Cu privire la transmiterea cheltuielilor pe obiectele de decentralizare a sistemului de încălzire a instituțiilor preșcolare”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe aflate în administrare IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți” cu drept de gestiune economică.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la autorizarea casării mijloacelorfixe aflate în administrare ÎM „Termogaz Bălți” cu drept de gestiune economică.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la transmiterea patrimoniului municipal în gestiune economică ÎM „Regia”Apă-Canal-Bălți””.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la transmiterea patrimoniului municipal din gestiune economică ÎM „Termogaz Bălți” în gestiune economică ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la restituirea patrimoniului municipal din gestiune economică ÎM „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți” cu transmiterea ulterioară în gestiune economică ÎM „Amenajarea teritoriului și spațiilor verzi Bălți”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la restituirea patrimoniului municipal din administrarea ÎM „DCC CU Bălți” și transmiterea patrimoniului din proprietatea publică municipiului Bălți în proprietatea publică satului Elizaveta.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la restituirea patrimoniului municipal din gestiune economică ÎM „Regia „Apă-Canal-Bălți”” și operarea modificărilor și completărilor în anexa nr. 2 la proiectul contractului de concesiune, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 8/29 din 26.09.2013 „Cu privire la aprobarea proiectului contractului de dare în concesiune a instalațiilor de epurare mun. Bălți companiei „Glorin Inginering”SRL”” cu modificări ulterioare.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL „Splendorix” nr. 484 din 09.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresării ÎM „Stadionul Olimpia din Bălți” nr. 11 din 12.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii SRL „Mondicom-Grup” din 20.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii SRL „Floxal Plus” și SRL „Mondicom-Grup” din 21.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii ÎI „Moisa Svetlana” din 12.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii avocatului dlui G. Pralea nr. 34 din 03.10.2016 și abrogarea parțială a deciziei Consiliului mun. Bălți nr.15/24 din 12.11.2015 „Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui Culibaba și dnei V. Culibaba din 23.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui A. Cojuhari din 13.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui Iu. Nadiojin din 22.09.2016 și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 5/37 din 11.05.2007 „Cu privire la patrimonial mun. Bălți”.

 Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresării Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale nr. 19/7- 1800 din 06.09.2016.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile dlui Cobliuc Gheorghe  din 09.09.2016.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui Sîrbu Roman  din 19.09.2016.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la desfășurarea consultării publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind modul de dare în locațiune a activelor neutilizate a proprietății municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălți nr. 6/66 din 25.09.2008, cu modificările și completările ulterioare”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la desfășurarea consultării publice la proiectul deciziei Consiliului mun. Bălți „Cu privire la aprobarea regulamentului funcționării cimintirelor pe teritoriul mun. Bălți”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălți „Cu privire la aprobarea Regulilor privind organizarea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor”.

Raportor  – Ludmila Dovgani – șef al Secției administrație publică locală.

 1. Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălți „Cu privire la aprobarea Codului de etică a consilierilor mun. Bălți”.

Raportor  – Ludmila Dovgani – șef al Secției administrație publică  locală.

 1. Cu privire la aprobarea „Regulamentului ce ține de constatarea contravențiilor administrative” și formei procesului-verbal de contravenție.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

Răspunsuri

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea Inspectoratului de Poliție Bălți nr. 25550 din 17.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală şi relaţii funciare.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la cererea prealabilă nr. L-2536/123 din 03.10.2016 dnei Ecaterina Rîbac-Logodenco.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la petiția liderului grupului de inițiativă „Pune Umărul„ dnei Cheptea Alviola din 15.07.2016.

Raportor  – Ivan Macovschi – specialist principal al Direcției arhitectură și

construcții.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la cerere administratorului APLP 47/66 COOP dlui Dumitraș A. din 06.10.2016.

Raportor  – Veaceslav Zincovschi – şef al Direcției gospodărie comunală.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dnei Leu Raisa din 03.08.2016.

Raportor  – Veaceslav Zincovschi – şef al Direcției gospodărie comunală.

Proiecte de decizii

 1. Cu privire la finanțarea lucrărilor civile în instituția preșcolară nr. 3 mun. Bălți în cadrul proiectului de grant acordat de România Republicii Moldova.

Raportor  – Tatiana Dubițcaia – șef al Direcției Invățămînt, Tineret și Sport.

 1. Întrebări și interpelări ale consilierilor.

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

GRAFICUL DE LUCRU

al Consiliului pentru pregătirea şedinţelor XI din 04.11.2016

Denumirea acţiuniiOra şi loculParticipanţi
01 noiembrie 2016, marţi
Şedinţa CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului13.00,
bir.334
Gula Vladimir preşedinte, Cornieţ Nicolai – secretar, Veselovscaia Tatiana, Frecauţan Boris, Cojuhari Iuri, Marcoci Boris, Buciațchi Pavel
Şedinţa CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică14.00,
bir.311
Urzanovscaia Svetlana preşedinte, Grădinaru Renata – secretar, Cimili Eduard, Şaric Oleg, Usatîi Alexandr, Ghiţu Vladimir, Dilion Diana
03 noiembrie 2016, joi
Şedinţa CCS pentru activităţi economico-financiare10.00,
bir.334
Şmulschii Ghenadie preşedinte, Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Grigorişin Nicolai, Povonschii Vitalii, Topolniţki Oleg
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplină15.00, bir.311
 
Griţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
Şedinţa CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale16.30,
bir.329
 
Basistîi Igor – preşedinte, Rîbac Elena – secretar, Cheptenari Vladimir, Badiuc Evghenia, Prodan Vergiliu, Dobrogeanu Vasile, Rojac Nina
Şedinţa fracţiunii ”Partidul Nostru”17.00,
bir.334
Consilierii fracţiunii ”Partidul Nostru”
04 noiembrie 2016, vineri
Şedinţa Consiliului Municipal Bălţi10.00,
bir. 101
Consilieri CMB
Persoanele invitate conform listei

Actualizat:11.11.2016

Last updated: noiembrie 11, 2016 at 18:20 pm

Lasă un Răspuns