08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Instituții

Servicii publice
Agenția ecologică BălțiAgenția teritorială nord-vest a Companiei naționale de asigurări medicaleCasa teritorială de asigurări sociale BălțiIMSP „Centrul medicilor de familie din Bălți”Inspecția teritorială de muncă BălțiÎS „Agenția Servicii Publice”S.A. „CET-NORD”S.A. „FEE-NORD”S.A. „RED-NORD”S.R.L „Glorin Inginering”
Director: Ciumaș Ghenadie
Adresa juridică: mun. Bălți, str. Boris Glavan, 5
Telefoane de contact: (0231) 3-33-90
Fax: (0231) 3-33-90
E-mail: aebalti@ies.gov.md
Pagina web – oficială: www.ies.gov.md

Lista serviciilor

Agenția ecologică Bălți îndeplineşte următoarele atribuţii:

În domeniul realizării politicilor de mediu:

 1. participă la elaborarea şi promovarea programelor şi planurilor naţionale de acţiuni în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale;
 2. conlucrează cu organele administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea şi implementarea programelor şi planurilor naţionale şi locale de acţiuni în domeniul protecţiei mediului;
 3. participă la elaborarea şi avizarea proiectelor de acte legislative şi normative privind protecţia mediului şi utilizarea resurselor naturale;
 4. elaborează documente instructive privind mecanismele şi instrumentele de promovare şi implementare a programelor şi planurilor de acţiuni în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale;
 5. participă la elaborarea şi implementarea convenţiilor, acordurilor regionale şi internaţionale ce ţin de protecţia mediului;
 6. monitorizează factorii de mediu şi organizează controlul ecologic de stat;
 7. participă la elaborarea şi coordonarea normativelor ecologice, standardelor, metodologiei de calcul al prejudiciului cauzat mediului, asigură aplicarea acestora în teritoriu;
 8. organizează, în limitele competenţei, seminare, conferinţe la nivel republican, regional şi internaţional, participă la simpozioane regionale şi internaţionale, la pregătirea şi instruirea cadrelor în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale;
 9. participă la acţiunile de popularizare a măsurilor de asigurare a calităţii factorilor de mediu, de educaţie a publicului în problemele de mediu prin intermediul radioteleviziunii, mass-media, emite raportul anual privind activitatea agenției.

În domeniul exercitării controlului ecologic şi geologic de stat:

 1. exercită controlul de stat şi supraveghează respectarea actelor legislative şi normative în domeniul protecţiei mediului şi utilizării resurselor naturale, de către agenţii economici cu orice formă de proprietate şi apartenenţă departamentală şi persoanele fizice, inclusiv străine;
 2. supraveghează respectarea normativelor şi cerinţelor ecologice, a instrucţiunilor, recomandărilor, normelor de folosire a resurselor naturale a normelor de utilizare a produselor şi substanţelor nocive, a deşeurilor;
 3. exercită controlul privind respectarea şi aplicarea normelor de protecţie a mediului la amplasarea, proiectarea şi construcţia obiectelor, valorificarea noilor tehnologii, instalarea utilajelor noi, precum şi asupra modului de utilizare de către agenţii economici a mijloacelor financiare destinate protecţiei mediului;
 4. exercită controlul realizării programelor de extindere a fondului silvic şi lucrărilor de regenerare şi exploatare a pădurilor precum şi de creare a fîşiilor forestiere de protecţie a zonelor şi fîşiilor de protecţie a apelor;
 5. exercită controlul privind respectarea normelor ecologice, efectuarea măsurilor de menţinere şi conservare a biodiversităţii şi de utilizare a faunei cinegetice;
 6. exercită controlul privind efectuarea de către agenţii economici a măsurilor de protecţie a mediului, achitarea taxelor şi plăţilor pentru poluarea mediului;
 7. exercită controlul de stat privind respectarea legilor şi actelor normative ce ţin de protecţia mediului înconjurător în procesul de fabricare, depozitare, transportare, utilizare, neutralizare şi înhumare a produselor şi substanţelor nocive şi a deşeurilor rezultate din acestea;
 8. efectuează expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea, modernizarea, reprofilarea, conservarea, demolarea şi lichidarea obiectelor în corespundere cu actele normative;
 9. exercită controlul de stat privind respectarea de către agenţii economici a limitelor de utilizare a resurselor naturale, a normelor deversărilor şi degajărilor de substanţe nocive în mediul ambiant, precum şi a limitelor de depozitare a deşeurilor industriale, menajere, toxice şi de altă provenienţă, stabilite în actele legislative şi normative;
 10. sistează activitatea agenţilor economici în cazul nerespectării cerinţelor legislaţiei şi normelor ecologice;
 11. supraveghează folosirea resurselor acvatice, respectarea normelor speciale de consum, regimului special de gestionare a zonelor de protecţie şi a zonelor de protecţie sanitară a resurselor de apă;
 12. exercită supravegherea asupra respectării legislaţiei în domeniul protecţiei mediului în timpul extragerii substanţelor utile, precum şi asupra terenurilor recultivate după epuizarea substanţelor utile;
 13. participă la aprobarea limitelor de folosire a resurselor naturale, normelor de emisii şi deversări nocive în mediu, normelor-limită de depozitare a deşeurilor de producţie şi menajere la compartimentul protecţia mediului înconjurător;
 14. coordonează programele anuale şi de perspectivă de combatere a eroziunii solului, alunecărilor de teren, utilizării îngrăşămintelor minerale, organice, pesticidelor şi altor produse şi substanţe nocive;
 15. coordonează programele anuale de extindere a suprafeţelor pentru împădurire, restabilire a biocenozelor silvice autohtone prin reconstrucţie ecologică şi conservarea biodiversităţii;
 16. participă la elaborarea normelor anuale admisibile de emisii nocive în atmosferă din surse fixe şi mobile, supraveghează respectarea regimului de emisii-limită şi normelor stabilite;
 17. exercită controlul privind importul/exportul produselor şi substanţelor nocive conform anexei nr.8 la Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului;
 18. exercită controlul ecologic instrumental de stat al autovehiculelor neînmatriculate în ţară;
 19. întreprinde măsuri pentru combaterea exportului ilicit din ţară a resurselor regnului animal, inclusiv a celor incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova;
 20. exercită controlul şi percepe plăţile pentru importul produselor petroliere, precum şi al mărfurilor conform anexei nr.8 la Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului;
 21. monitorizează  importul/exportul deşeurilor, substanţelor periculoase şi toxice, precum şi a emisiilor de substanţe nocive de la transportul auto şi alte surse;
 22. ţine evidenţa şi efectuează inventarierea la întreprinderi şi organizaţii a surselor de poluare a aerului atmosferic, bazinelor acvatice şi solului;
 23. controlează efectuarea pescuitului industrial şi recreativ-sportiv, stabileşte măsurile necesare pentru creşterea potenţialului biologic al resurselor piscicole, popularea bazinelor piscicole cu specii noi, prevenirea şi combaterea epizootiilor, dăunătorilor şi influenţei negative de orice provenienţă asupra resurselor piscicole;
 24. efectuează expertiza ihtiologo-piscicolă a lucrărilor executate în bazinele piscicole sau în zonele de protecţie.

Alte atribuţii:

 1. cercetează cazurile de avarii şi situaţiile ecologice excepţionale;
 2. întocmeşte şi înaintează organelor competente materialele privind cazurile de încălcare a legislaţiei ecologice, înaintează organelor de drept materiale pentru pornirea cauzelor penale şi tragerea la răspundere penală a infractorilor;
 3. înaintează în instanţele judecătoreşti acţiuni civile de recuperare a daunelor cauzate mediului;
 4. organizează instruirea, reciclarea şi atestarea colaboratorilor Inspectoratului;
 5. efectuează testarea şi controlul ecologic instrumental al surselor mobile de poluare;
 6. efectuează controlul geologic de stat asupra studierii, folosirii şi protecţiei subsolului.
Director: Cugal Grigore
Adresa juridică: mun. Bălți, str. Sfântul Nicolae, 5A
Telefoane de contact: (0231) 6-33-16, (0231) 6-33-99
Fax: (0231) 6-33-16
E-mail: atbalti@cnam.md
Pagina web – oficială: www.cnam.md

Lista serviciilor

Agenția teritorială „Nord” a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină are următoarele atribuții:

 • desfăşurarea asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi altor tipuri de asigurări care au atribuţie la medicină şi sănătate;
 • exercitarea controlului (expertizei) calităţii şi volumului asistenţei medicale prestate, precum şi a controlului gestionării mijloacelor financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, în limita serviciilor medicale contractate.
 • organizarea şi finanţarea acţiunilor şi manifestărilor care promovează modul sănătos de viaţă şi ocrotirea mediului ambiant;
 • organizarea seminarelor, conferinţelor şi simpozioanelor cu diferite teme din domeniul asigurărilor de sănătate;
 • realizarea altor activităţi aferente, care promovează obiectivele de bază ale Companiei şi nu contravin legislaţiei în vigoare.
Șef: Rusu Damian
Adresa juridică: mun. Bălți, str. 31 August, 47
Telefoane de contact: (0231) 2-25-48, (0231) 2-90-52, (0231) 2-20-78
Fax: (0231) 2-25-48
E-mail: secretariat@cnas.gov.md
Pagina web – oficială: www.cnas.md

Lista serviciilor

Lista serviciilor prestate de către Casa teritorială de asigurări sociale Bălți:

1) înregistrează plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat (în continuare - BASS) în baza informaţiei din sistemul integrat automatizat,,Registrul de Stat al Unităţilor de Drept", precum şi conform cererilor depuse;
2) atribuie codul CNAS şi eliberează certificatul de înregistrare în calitate de plătitor la BASS;
3) ţine evidenţa plătitorilor de contribuţii la BASS la nivel teritorial;
4) examinează şi prelucrează documentele aferente modificării obligaţiilor la BASS în baza hotărârilor instanţelor de judecată, deciziilor organelor abilitate cu funţii de control, deciziilor despre stingerea/restabilirea obligaţiilor şi luarea acestora la evidenţă specială;
5) verifică datele din dările de seamă, conturile plătitorilor de contribuţii la BASS şi conturile persoanelor asigurate, înscrise în SI "Protecţia Socială";
6) analizează indicii din darea de seamă generalizatoare privind calcularea, utilizarea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat la nivel de teritorial;
7) înregistrează şi examinează cererile plătitorilor de contribuţii privind restituirea sumelor din BASS, precum şi privind corectarea sumelor greşit transferate;
8) recepţionează şi examinează cererile de la plătitorii de contribuţii la BASS cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de BASS;
9) asigură evidenţa contribuţiilor de asigurări sociale de stat în baza codurilor personale de asigurări sociale (CPAS), inclusiv a persoanelor asigurate pe cont propriu;
10) certifică stagiul de cotizare, în baza contului personal de asigurări sociale, la solicitarea persoanei asigurate;
11) recepţionează şi examinează cererile persoanelor fizice cu privire la atribuirea parolelor de acces la contul curent a persoanelor asigurate;
12) arhivează documentele aferente domeniului înregistrării şi evidenţei plătitorilor şi contribuţiilor de asigurări sociale;
13) recepţionează înregistrează şi examinează cererile şi documentele necesare pentru stabilirea pensiilor, indemnizaţiilor, alocaţiilor şi altor prestaţii sociale;
14) stabileşte pensii, indemnizaţii, alocaţii şi alte prestaţii sociale, cu emiterea deciziilor corespunzătoare;
15) emite decizii de suspendare/reluare/prelungire a plăţii pensiilor, indemnizaţiilor,  alocaţiilor şi altor prestaţii sociale, conform legislaţiei;
16) reexaminează pensiile şi alte prestaţii sociale în conformitate cu legislaţia, cu emiterea deciziilor corespunzătoare;
17) prelucrează certificatele de viaţă pentru persoanele, care şi-au stabilit domiciliul într-un stat cu care Republica Moldova nu are încheiat acord privind asigurările sociale şi emite decizii de prelungire a termenului de plată a pensiilor;
18) emite procese-verbale şi certificate privind calcularea sumelor de prestaţii sociale încasate necuvenit, precum şi întreprinde măsuri întru restituirea sumelor încasate necuvenit;
19) perfectează, arhivează şi gestionează dosarele de pensionare/personale ale beneficiarilor de prestaţii sociale;
20) recepţionează, înregistrează şi examinează cererile pentru eliberarea biletelor de tratament balneosanatorial ;
21) întocmeşte acorduri cu agenţii economici pentru realizarea drepturilor asiguraţilor la tratament balneosanatorial ;
22) eliberează bilete de tratament balneosanatorial sau acordă compensaţii în cazul imposibilităţii acordării biletelor, persoanelor eligibile;
23) întocmeşte rapoarte privind utilizarea biletelor de tratament balneosanatorial;
24) informează plătitorii de contribuţii şi beneficiarii de prestaţii sociale cu privire la domeniul asigurărilor sociale de stat;
25) eliberează, certificate/informaţii din sistemul public de asigurări sociale şi legitimaţii beneficiarilor de prestaţii sociale; :
26) primeşte şi examinează petiţiile şi adresările parvenite de la persoane fizice şi juridice pe întrebările ce ţin de domeniul asigurărilor sociale de stat, cu întocmirea răspunsurilor;
27) primeşte de la direcţiile/secţiile asistenţă socială şi protecţie a familiei şi prelucrează informaţiile pentru plata ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece a anului;
28) colaborează cu Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă şi prelucrează informaţiile pentru prelungirea gradului de dizabilitate benefeciarilor de pensii de dizabilitate şi alocaţii sociale persoanelor cu dizabilităţi;
29) pregăteşte şi prezintă informaţii pe domeniile de activitate, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, reprezentanţilor societăţii civile;
30) participă la solicitare la şedinţele organizate de autorităţile administraţiei publice locale;
31) conlucrează cu prestatorii de servicii de plată privind achitarea drepturilor sociale şi recuperarea sumelor încasate necuvenit.

Director: Batîr Veaceslav
Adresa juridică: mun. Bălți, str. Decebal, 101V
Telefoane de contact: (0231) 7-52-28; (0231) 7-54-80
Fax: (0231) 7-25-88
E-mail: cmfbalti@ms.md

Centrul de sănătate nr. 1
Șef: Novac Ludmila
Adresa juridică: mun. Bălți, str. Decebal, 101V
Telefoane de contact:
Birou de informare: (0231) 7-43-34
Registratura secţiei nr. 1: (0231) 7-37-65
Registratura secţiei nr. 2: (0231) 7-07-18
Fax: (0231) 7-25-43
E-mail: cmfbalti@ms.md

Centrul de sănătate nr. 2
Șef: Ciobanu Valentina
Adresa juridică: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 52
Telefoane de contact: (0231) 2-12-32, 078990181
Fax: (0231) 7-25-43
E-mail: cmfbalti@ms.md

Centrul de sănătate nr. 3
Șef: Vatamaniuc Natalia
Adresa juridică: mun. Bălți, str. George Coșbuc, 13
Telefoane de contact: (0231) 2-42-74
Fax: (0231) 2-51-69
E-mail: cmfbalti@ms.md

Centrul de sănătate nr. 4
Șef: Corloteanu - Bocancea Veronica
Adresa juridică: mun. Bălți, bd. Larisa, 9
Telefoane de contact: (0231) 6-78-77
Fax: (0231) 6-74-20
E-mail: cmfbalti@ms.md

Centrul de sănătate nr. 5
Șef: Reșchitor Tatiana
Adresa juridică: mun. Bălți, str. Boris Glavan, 21
Telefoane de contact: (0231) 3-81-79
Fax: (0231) 3-83-55
E-mail: cmfbalti@ms.md

Centrul de sănătate nr. 6
Șef: Belaia Larisa
Adresa juridică: mun. Bălți, str. Kievului, 30
Telefoane de contact: (0231) 4-45-77
Fax: (0231) 4-34-66
E-mail: cmfbalti@ms.md

Centrul prietenos tinerilor ATIS
Șef: Vrabie Lina
Adresa juridică: str. Kievului, 30
Telefon de contact: (0231) 4-47-30
Linia consultativă: (0231) 4-64-62

Oficiul medicului de familie s. Elizaveta și s. Sadovoe
Satul: Elizaveta
Șef: Ciobanu Valentina
Adresa juridică: satul Elizaveta, str. Ștefan cel Mare, 21
Telefoane de contact: (0231) 6-82-82

Satul: Sadovoe
Șef: Reșchitor Tatiana
Adresa juridică: satul Sadovoe, str. Independenței, 31
Telefoane de contact: (0231) 5-52-19

Acte normative
Decizia CMB nr. 7/47 din 22.08.2023 „Сu privire la permiterea IMSP „Centrul medicilor de familie Municipal Bălți” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu filiala nr. 1 Bălți a BC „Victoriabank” SA a spațiului în holul Centrului medicilor de familie nr. 5 din str. B. Glavan, 21.”(pdf)
Statele de personal pentru anul 2023 al IMSP „Centrul medicilor de familie municipal Bălți”(pdf)
Devizul de venituri și cheltuieli al IMSP „Centrul medicilor de familie municipal Bălți” anul 2023(pdf)
Raport de activitate pentru anul 2022 al IMSP „Centrul medicilor de familie municipal Bălți”(pdf)
Planul de activitate pentru anul 2023 al IMSP „Centrul medicilor de familie municipal Bălți”(pdf)
Decizia CMB nr. 2/30 din 28.03.2023 „Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea mun. Bălţi de la bilanţul IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi” la bilanțul primăriei, cu transmiterea ulterioară în administrarea instituţiei cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 19/9 din 22.12.2022 „Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe aflate în administrare IMSP „Centrul Medicilor de Familie Bălţi” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 15/5 din 28.10.2022 „Cu privire la aprobarea organigramei și statelor de personal IMSP „Centrul Medicilor de Familie municipal Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 14/19 din 27.09.2022 „Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea mun. Bălţi de la bilanţul IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi” la bilanțul primăriei, cu transmiterea ulterioară în administrarea instituţiei cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 14/18 din 27.09.2022 „Cu privire la transmiterea patrimoniului municipal în administrarea IMSP „Centrul Medicilor de Familie mun. Bălţi” cu drept de gestiune economică”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/12 din 27.05.2022 „ Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți No 2/48 din 25.02.2020 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de administrație al Instituției Medico - Sanitare Publice „Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălți””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/14 din 23.02.2021 „Cu privire la operarea modificărilor în decizia Consiliului municipal Bălți nr. 16/26 din 21.12.2020 „Cu privire la permiterea IMSP „Centrul medicilor de familie municipal Bălți” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu filiala nr. 1 Bălți a BC „Victoriabank” SA a spațiului în holul Centrului medicilor de familie nr. 5 din str. B. Glavan, 21””(pdf)
Decizia CMB nr. 16/26 din 21./12.2020 „Cu privire la permiterea IMSP „Centrul medicilor de familie municipal Bălți” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu filiala nr. 1 Bălți a BC „Victoriabank” SA a spațiului în holul Centrului medicilor de familie nr. 5 din str. B. Glavan, 21”(pdf)
Director: Strul Serghei
Adresa juridică: mun. Bălți, str. Strâiului, 17A, bir. 1
Telefoane de contact: 069501938; 069501847; 069501852; 069501841
Fax: (0231) 2-95-08
E-mail: itmbalti@im.gov.md
Pagina web – oficială: www.ism.gov.md

Lista serviciilor

Inspecția teritorială de muncă Bălți are următoarele obiective:

 1. asigurarea aplicării dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la condiţiile de muncă şi la protecţia salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor;
 2. difuzarea informaţiilor despre cele mai eficace mijloace de respectare a legislaţiei muncii;
 3. informarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale despre deficienţele legate de aplicarea legislaţiei muncii.

Inspecția teritorială de muncă Bălți are următoarele atribuţii:

 1. monitorizează controlul de stat al respectării legislaţiei cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, efectuat de inspectorii de muncă din cadrul autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale;
 2. ține şi actualizează informaţia referitoare la autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale şi la inspectorii de muncă din cadrul acestora;
 3. efectuează controlul de stat în domeniul respectării legislației cu privire la raporturile de muncă;
 4. participă, în comun cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, la elaborarea actelor normative, metodologiilor, instrucţiunilor, ghidurilor, recomandărilor metodice cu privire la aplicarea prevederilor actelor normative referitoare la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă, pe care le aprobă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;
 5. după necesitate, prezintă Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecţiei Sociale propuneri de modificare a actelor normative în domeniul raporturilor de muncă, al securității şi sănătății în muncă;
 6. realizează activităţi de pregătire, instruire şi informare în domeniul raporturilor de muncă a angajatorilor şi a salariaţilor angajaţi în unităţile din domeniile lor de competenţă;
 7. creează, întreţine şi actualizează permanent sistemul e-learning, precum și instruiește, prin intermediul acestuia, inspectori de muncă, indiferent de instituţia în care activează aceştia;
 8. organizează şi efectuează, în comun cu autorităţile competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, instruirea iniţială şi continuă a inspectorilor de muncă şi verificarea cunoştinţelor acestora la finele fiecărui curs de instruire, indiferent de instituţia în care activează aceştia;
 9. asigură desfăşurarea instruirilor iniţiale şi continue exclusiv prin intermediul sistemului e-learning;
 10. ţine şi actualizează informaţia privind activităţile de control în domeniul siguranţei ocupaţionale, întreprinse de autorităţile competente în acest domeniu, în baza rapoartelor prezentate de acestea;
 11. stochează informaţia cu privire la accidentele de muncă constatate şi cercetate de inspectorii de muncă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 12. elaborează, cu participarea tuturor autorităţilor competente în domeniul controlului siguranţei ocupaţionale, raportul anual privind activitatea autorităţilor competente în domeniul controlului respectării legislaţiei cu privire la raporturile de muncă, securitatea şi sănătatea în muncă;
 13. exercită alte atribuţii prevăzute de lege.
Director: Țurcanu Vitalii
Adresa juridică: mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri, 8
Telefoane de contact: (0231) 5-29-74, (0231) 5-29-73, (0231) 5-29-79
Call centru: 14-909
Fax: (0231) 5-29-74
E-mail: anticamera@asp.gov.md, asp@asp.gov.md
Pagina web – oficială: www.asp.gov.md

Lista serviciilor

Centrul multifuncițonal Bălți prestează servicii ce țin de:

 1. Acte de stare civilă
 • Înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului, decesului şi certificarea faptelor de stare civilă
 • Înregistrarea actului de stare civilă în procedură specială
 • Modificarea actelor de stare civilă
 • Eliberarea documentelor de stare civilă
 • Înlesnirile ce țin de serviciile de stare civilă
 1. Acte de identitate şi cetăţenia
 • Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei
 • Cetățenia Republicii Moldova
 • Acte de identitate pentru străini
 1. Conducători auto
 • Documentarea conducătorilor auto
 • Pregătirea pentru susţinerea examenului de obţinere a permisului de conducere
 • Examinarea conducătorilor auto
 • Permisul de conducere
 • Permis de conducere internațional
 • Eliberarea adeverinței ce conține date din RSCV
 • Documentarea conducătorilor auto (cetăţeni străini şi apatrizi)
 • Instituţii de pregătire a conducătorilor auto
 • Evidența și documentarea conducătorilor auto
 1. Vehicule
 • Înmatricularea vehiculelor importate
 • Identificarea vehiculului
 • Certificatul de înmatriculare
 • Confecționarea și eliberarea plăcilor de înmatriculare
 • Eliberarea adeverinței ce conține date din RST
 • Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate
 • Comodat, locațiune, leasing
 • Înregistrarea/anularea interdicţiilor la împuterniciri asupra vehiculelor
 • Evidența și documentarea vehiculelor
 • Numărul de înmatriculare
 • Verifică disponibilitatea numărului de înmatriculare
 1. Înregistrarea unităţilor de drept
 • Servicii de înregistrare de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali
 • Servicii de înregistrare de stat a organizațiilor necomerciale
 • Servicii de asistenţă
 • Furnizarea informaţiei pe suport de hârtie (eliberarea extraselor din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali)
 • Servicii de autentificare şi certificare
 • Înlesnirile ce țin de înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali
 • Înregistrarea persoanelor juridice din Transnistria
 1. Bunuri imobile
 • Servicii de înregistrare a bunurilor imobile şi a drepturilor de proprietate
 • Furnizarea informaţiei din cadastrul bunurilor imobile
 • Lucrări cadastrale
 • Evaluarea individuală a bunurilor imobile, în alte scopuri decît în scopul impozitării
 • Serviciile, comanda cărora este disponibilă prin internet
 • Recepția lucrărilor cadastrale la cerere și prin internet
 • Contractul tip de achiziţionare a lucrărilor/serviciilor de valoare mică
 1. Servicii electronice
 • Buletin de identitate electronic
 • Eliberarea actelor de identitate şi evidenţa populaţiei
 • Evidența și documentarea conducătorilor auto
 • Evidența unităților de drept
 • Evidența și documentarea vehiculelor
 • Numărul de înmatriculare
 • Persoane juridice. e-Extras
 • Persoane juridice. Datele din Registrul de stat
 • e-Licențiere
 • e-Cadastru
 • e-Starea Civilă
 1. E-extras
 • Naștere
 • Căsătorie
 • Deces
 • Divorț
 • Schimbare a numelui şi/sau prenumelui
 • Extras multilingve Naștere
 • Extras multilingve. Căsătorie
 • Extras multilingve. Deces
 • Extras din registrul bunurilor imobile
 • Extras din capitolul - supliment al registrului bunurilor imobile (valoarea bunului imobil)
 • Extras din registrul bunurilor imobile pentru 2 sau mai multe terenuri agricole şi/sau plantaţii perene ale aceluiaş titular
Director general: Marian Brînza
Adresa juridică: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168
Telefoane de contact: (0231) 5-33-59; (0231) 8-83-59
Call centru: (0231) 9-10-00
E-mail: office@cet-nord.md
Pagina web – oficială: www.cet-nord.md

Lista serviciilor

Lista serviciilor prestate de către SA „CET-Nord”:

Furnizarea energiei termice și electrice 

 • Furnizarea energiei termice;
 • Furnizarea energiei electrice;
 • Centrarea coaxialității instalațiilor îmbinate;
 • Lucrări de demontare a contorului termic al consumatorului;
 • Lucrări de instalare și plombare a contoruluitermic al consumatorului;
 • Efectuarea probelor hidraulice a sistemului extern de încălzire al consumatorului;
 • Efectuarea probelor hidraulice a sistemului intern de încălzire a unui nod elevator;
 • Lucrări de conectare/deconectare a caloriferului.

Reparația și testarea utilajelor termice

 • Repararea cazanelor de încălzire a apei și celor cu abur (Р– 4 МПа);
 • Repararea conductelor de abur și apă caldă (categoria I – IV);
 • Confecționarea elementelor și montarea conductelor;
 • Confecționarea suprafețelor de încălzire a cazanelor;
 • Repararea turbinelor cu abur;
 • Repararea diverselor tipuri de pompe;
 • Reparaţia sistemelor de încălzire a consumatorilor (persoane fizice şi juridice).

Servicii adiționale

 • Servicii transport (autoturisme și autocamioane);
 • Servicii de excavare și terasament;
 • Servicii automacara și autoturn;
 • Servicii autoîncărcător;
 • Servicii compresoare;
 • Locaţiunea spaţiilor nefolosite în procesul de producere;
 • Confecționarea construcțiilor din metal;
 • Lucrări de strunjire și freză;
 • Prestarea serviciilor de alimentaţie publică (diverse evenimente).
Director: Gramma Serghei
Adresa juridică: mun. Bălți, str. Strâiului, 17A
Telefon de contact: 062163403
Fax: (0231) 6-43-07
E-mail: anticamera@fee-nord.md
Pagina web – oficială: www.fee-nord.md

Lista serviciilor

SA „FEE-Nord” desfăşoară următoarele genuri de activitate:

 • comercializarea energiei electrice;
 • comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii;
 • închirierea şi exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
 • alte activităţi de tipărire n.c.a.
 • comerţ cu ridicata nespecializat;
 • alte activităţi.
Director: Babinețki Veaceslav
Adresa juridică: mun. Bălți, str. Mihai Viteazul, 16
Telefoane de contact: (0231) 5-31-00, (0231) 5-32-00, (0231) 5-31-01
Fax: (0231) 5-31-18
E-mail: anticamera@rednord.md, presa@rednord.md
Pagina web – oficială: www.rednord.md

Lista serviciilor
Director general: Golberg Isaak
Adresa juridică: mun. Bălți, str. 31 August, 20A, etajul 3
Telefoane de contact:
Ghișeul unic: (0231) 8-81-62
Dispecerat: (0231) 8-51-00
E-mail: info@glorin-ing.md
Pagina web – oficială: glorin-ing.md

Lista serviciilor

Activitatea SRL „Glorin Inginering” se axează pe evacuarea apelor riziduale din mun.Bălți. Este preocupată permanent de protecția mediului ambiant și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor.

SRL ”Glorin Inginering” și-a început activitatea la data de 01.12.2013 și în conformitate cu acordul de concesiune are menirea să asigure buna funcționare a stației de epurare a apelor  întregului sistem de evacuare și stației de epurare a apelor riziduale.

Unul din scopurile principale  a companiei este modernizarea și eficientizarea procesului tehnologic de epurare a apelor  riziduale,realizarea căruia administrația o vede în stabilirea relațiilor de colaborare și schimbul de experiență cu întreprinderile similare din țară și de peste hotare.

Acte normative
Decizia CMB nr. 1/46 din 08.02.2024 „Cu privire la modificarea punctului 2 din decizia Consiliului municipal Bălți nr. 1/42 din 10.02.2023 „Cu privire la inițierea negocierilor privind transmiterea în gestiunea Consiliului municipal Bălți a serviciului public de canalizare și epurare a apelor uzate””(pdf)
Decizia CMB nr. 1/42 din 10.02.2023 „Cu privire la inițierea negocierilor privind transmiterea în gestiunea Consiliului municipal Bălți a serviciului public de canalizare și epurare a apelor uzate””(pdf)
Decizia CMB nr. 15/11 din 28.10.2022 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile auxiliare prestate consumatorilor de către SRL «Glorin Inginering»”(pdf)
Decizia CMB nr. 7/13 din 27.05.2022 „Cu privire la amânarea achitării redevenței prevăzute în Contractul de concesiune nr. 3 din 01.11.2013”(pdf)
Decizia CMB nr. 1/31 din 23.02.2021 „Cu privire la inițierea procedurii de reziliere a Contractului de concesiune nr. 3 din 01.11.2013, încheiat între unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți și „Glorin Inginering” S.R.L”(pdf)
Last updated: martie 7, 2024 at 17:20 pm