08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Anunț privind lansarea Concursului de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți, în cadrul Programului de finanțare nerambursabilă a proiectelor ON-urilor în municipiul Bălți, ediția 2024 (PFON-24)

//
Comentariu0

Consiliul municipal Bălți anunță lansarea Concursului de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți în cadrul Programului de finanțare nerambursabilă a proiectelor ON-urilor în municipiul Bălți, ediția 2024 (PFON-24).

Scopul PFON-24 este motivarea ON-urilor în desfășurarea activităților de utilitate publică, spre beneficiul cetățenilor și dezvoltarea municipiului Bălți.

Obiectivele specifice și domeniile prioritare de finanțare. Consiliul municipal recunoaște importanța fiecărui domeniu de utilitate publică pentru care ar putea aplica organizațiile, de aceea, fiecăruia din ele îi corespunde un obiectiv specific trasat, după cum urmează:

Nr d/oDomeniul prioritar de finanțareObiectivul specific
1.Educaţiei şi instruirii persoanelor, difuzării şi acumulării de cunoştinţeSporirea numărului de servicii educaționale în Bălți și accesul la acestea, inclusiv persoanelor din categorii cu posibilități limitate.
2.Ştiinţei, culturii şi arteiDezvoltarea științei, culturii și/ sau artei în Bălți, prin multiplicarea produselor/ serviciilor/ cercetărilor, în corelație cu numărul de beneficiari.
3.Sportului, educaţiei fizice şi turismului socialDezvoltarea turismului în Bălți, încurajarea modului sănătos de viață prin practicarea sportului.
4.Sectorului necomercial şi al organizaţiilor necomercialeSporirea activităților ON-urilor în Bălți, atragerea societății civile în activități comune de utilitate publică.
5.Democraţiei şi drepturilor omuluiAsigurarea respectării drepturilor omului în Bălți și implementării principiilor democratice.
6.Ocrotirii sănătăţiiRidicarea accesului la sănătate cetățenilor din municipiu.
7.Protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a altor persoane şi grupuri defavorizateCrearea unui cadru favorabil pentru persoanele din grupuri defavorizate, în privința integrării lor sociale și accesului la servicii.
8.Creării noilor locuri de muncăReducerea șomajului și creșterea ratei ocupării forței de muncă, inclusiv în rândul tinerilor.
9.Eradicării sărăcieiAplicarea măsurilor inovative și sustenabile în domeniul ridicării nivelului de trai în municipiu.
10.Promovării păcii, prevenirii şi depăşirii conflictelor civile, sociale, etnice şi religioasePromovării păcii, prevenirii şi depăşirii conflictelor civile, sociale, etnice şi religioase.
11.Prevenirii criminalităţii şi contribuirii la contracararea acesteiaAplicarea măsurilor eficiente de combatere și prevenire a criminalității, cu impact major asupra categoriilor vulnerabile.
12.Protejării mediuluiAplicarea soluțiilor pentru îmbunătățirea calității mediului în municipiu, promovarea culturii eco-friendly.
13.Protejării patrimoniului cultural şi a monumentelor istoriceIdentificarea și aplicarea celor mai bune soluții pentru conservarea patrimoniului municipal și promovarea acestuia.
14.Spiritului şi activismului civic, inclusiv a participării la procesul decizional şi la asigurarea transparenţei sectorului publicIdentificarea și aplicarea măsurilor de atragere a cetățenilor în procesul decizional, implicare civică și sporirea interesului lor față de activitatea APL.
15.Comunităţii localeDesfășurarea activităților de dezvoltare a comunității locale și motivarea spiritului civic.

 

Autoritatea finanţatoare este Consiliul municipal Bălți, care oferă finanţare nerambursabilă pentru implementarea proiectelor organizaţiilor necomerciale, conform priorităţilor de dezvoltare stabilite, în baza concursului, cu respectarea procedurilor descrise în Regulamentul privind mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale în municipiul Bălți (aprobat prin decizia CMB nr. 2/34 din 28.03.2023, cu modificările ulterioare).

Solicitantul (aplicantul/ candidatul la concurs) este organizaţia necomercială, care solicită susţinerea financiară nerambursabilă pentru implementarea proiectelor de interes public în orice domeniu de dezvoltare, conform priorităților stabilite, pe teritoriul municipiului Bălți.

Cuantumul total al alocaţiilor bugetare pentru finanţarea nerambursabilă în anul 2024: 200 000 lei (două sute mii lei).

Suma maximă per proiect: 100 000 lei.

* Acordarea finanţării nerambursabile trebuie însoţită de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării proiectului.

Nu se acordă finanţare nerambursabilă solicitantului dacă acesta:

 1. se află în incapacitate de plată;
 2. are conturile bancare blocate;
 3. nu a îndeplinit obligaţiile în alte contracte asumate;
 4. nu a utilizat resursele financiare alocate conform clauzelor contractului de finanţare nerambursabilă încheiat anterior;
 5. a prezentat informaţii false în documentele furnizate;
 6. nu a prevăzut în statutul organizaţiei activitatea corespunzătoare domeniului la care participă la concurs;
 7. depune cerere de finanțare pentru un proiect de dezvoltare a altei unități administrativ-teritoriale decât mun. Bălți.

Depunerea dosarelor.

Pentru înscriere la concurs, ON-urile care întrunesc condițiile de eligibilitate și sunt interesate, pot depune dosarul de solicitare a finanțării, în următoarea componență:

 • cererea de finanţare, conform Formularului (word);
 • bugetul proiectului, exprimat în MDL, conform formularului (word);
 • declaraţia privind neadmiterea conflictului de interese și neadmiterea dublei finanțări, conform formularului (word);
 • copia Extrasului din Registrul de Stat al Agenției Servicii Publice, autentificată, prin semnătura și ștampila conducătorului organizației;
 • raportul de activitate, inclusiv financiar, pentru ultimii 3 ani de activitate;
 • certificatul privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul de stat;
 • certificat privind deținerea, de către organizație, a unui cont curent la bancă;
 • declarația cu privire la impozitul pe venit, pentru ultimii 3 ani;
 • CV-urile membrilor echipei de proiect;
 • alte documente justificative, la discreția aplicantului.

Modul și termenul de depunere:

Dosarele de solicitare a finanţării se depun în format fizic sau electronic (semnate electronic, la adresa primaria@balti.md), până la data de 19.04.2024 (ora 15.00), la adresa Primăriei mun. Bălți, Piața independenței, 1, Direcția secretariat (bir. 323), unde vor fi înregistrate, iar solicitantul va fi informat în scris despre recepționarea dosarului.

Persoană responsabilă de recepționarea dosarelor: Tutunaru Natalia, șef interimar al Direcției secretariat. Tel. 0231 223­ 48. E-mail: primaria@balti.md

*Notă: Dosarele de solicitare a finanţării care nu au fost depuse în termenul stabilit, nu vor fi înregistrate şi evaluate. În cazurile în care doar o organizaţie necomercială a depus dosarul pentru participare la concurs, Comisia decide desfăşurarea concursului, fără a anunţa concurs repetat.

Procedura de evaluare:

Evaluarea şi selectarea proiectelor se va realiza în termen de 10 zile de la finisarea termenului de depunere, de către o comisie, aprobată prin decizia Consiliului mun. Bălți, în conformitate cu Regulamentul (decizia CMB nr. 2/34 din 28.03.2023, cu modificările ulterioare).

Punctajul proiectului se stabileşte în urma evaluării dosarului de solicitare a finanţării, conform criteriilor de evaluare:

Nr. crt.Criteriul de evaluare şi punctajul maxim
1.Importanţa proiectului propus în contextul realizării priorităţilor şi obiectivelor specifice anunţate în condiţiile de desfăşurare a concursurilor de selectare a proiectelor (15 p)
2.Calitatea şi relevanţa propunerii de proiect: descrierea problemei şi strategia propusă de soluţionare a acesteia; gradul de corelare dintre scop, obiective, activităţi şi rezultatele aşteptate (25 p)
3.Calitatea întocmirii bugetului (buget întocmit realist, corect reflectă toate cheltuielile necesare pentru activităţile planificate, inclusiv justificarea cheltuielilor) (15 p)
4.Mecanismul propus de monitorizare, evaluare şi prezentare a rezultatelor proiectului (10 p)
5.Vizibilitatea proiectului şi metodele de promovare (5 p)
6.Sustenabilitatea proiectului şi măsuri de gestionare a riscurilor interne/externe (10 p)
7.Experienţa profesională pentru asigurarea managementului proiectului; experienţa organizaţiei şi a echipei în realizarea acţiunilor propuse (10 p)
8.Experienţă în colaborare, parteneriat cu autorităţile publice şi organizaţiile neguvernamentale din ţară şi din străinătate, după caz (5 p)
9.Capacitatea financiară a organizaţiei necomerciale de a atrage resurse, altele decât cele oferite de autoritatea finanţatoare, inclusiv de la alţi cofinanţatori (5 p)
Punctaj maxim posibil: 100 p

Comunicarea rezultatelor și depunerea contestațiilor

În urma evaluării dosarelor de concurs, în termen de 7 zile, rezultatele sunt comunicate organizaţiilor care au depus dosarul de solicitare a finanţării.

Timp de 10 zile calendaristice de la comunicarea rezultatelor, candidații pot depune contestații, ulterior, următoarele 10 zile, acestea se soluționează. În timp de 15 zile de la încheierea termenului de soluționare a contestațiilor, sunt publicate rezultatele concursului și componența nominală a comisiei de evaluare.

Pocedura de finanțare

Negocierea/încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă, are loc în termen de 5 zile de la publicarea rezultatelor.

Informarea și instruirea organizaților interesate:

Prezentul anunț se publică pe pagina web oficială a Primăriei municipiului Bălți (www.balti.md) și în alte mijloace de informare în masă cu cel puţin două luni înainte de data-limită pentru depunerea dosarelor de solicitare a finanţării.

Aplicanții pot beneficia de instruire, în vederea depunerii dosarelor, care va avea loc în data de 20.03.2024, biroul 334.

Last updated: februarie 19, 2024 at 17:35 pm

Lasă un Răspuns