08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

XIV ședința ordinară – 22.12.2016

//
Comentariu0

Cu privire la convocarea

DISPOZIȚIA PRIMARULUI
nr. 581
din 15.12.2016

 

Cu privire la convocarea şedinţei a XIV-a
extraordinare a Consiliului municipal Bălţi.

 

În conformitate cu art. 16, alin. (2), (3), (5)  din legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 «Privind administraţia publică locală», –

1. Se convoacă şedinţa a XIV-a extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 22 decembrie 2016, orele 10.00 în biroul nr. 101 al primăriei municipiului (str. Independenţei, 1) cu ordinea de zi conform anexei.
2. Şeful Secţiei administraţie publică locală dna L. Dovgani:
2.1. Să asigure înştiinţarea consilierilor despre convocarea şedinţei Consiliului municipal Bălţi cu data, ora şi locul şedinţei indicate, modul de familiarizare a consilierilor cu proiectele de decizii şi răspunsuri la adresări către Consiliu, rapoartele de specialitate ale direcţiilor, secţiilor şi serviciilor primăriei, avizele comisiilor de specialitate.
2.2. Să aducă la cunoştinţă locuitorilor municipiului Bălţi ordinea de zi a şedinţei Consiliului prin intermediul publicării ei pe pagina oficială a primăriei www.primaria.balti.md şi web-site-ul www.monitoruldebalti.md, amplasării în centrul de informaţii din bir. 114 al primăriei.
2.3. Să acorde sprijinul în organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi din 20 și 21.12.2016.

3. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina secretarului Consiliului municipal Bălţi dnei Irina Serdiuc.

 

 

Primarul interimar al mun. Bălţi                                                                Igor Șeremet

Coordonat:

Secretarul Consiliului
municipiului  Bălţi                                                                                    Irina Serdiuc

Șef Direcţiei juridice                                                                                Vitalie Balan

 

 

Ordinea de zi a şedinţei XIV
ordinare a Consiliului
municipal Bălţi din 22.12.2016.

 1. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliul municipal Bălţi nr. 18/1 din  12.2015 ”Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2016”.

Raportor – Rusu Vera – șef al Direcţiei Generale Financiar-Economice

 1. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2016.

Raportor – Rusu Vera – șef al Direcţiei Generale Financiar-Economice

 

 1. Cu privire la acordarea persoanelor fizice scutirii de la plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru anul 2016.

Raportor  – Rimma Tcaci – șef al Direcției de colectare a impozitelor și taxelor locale.

 1. Cu privire la aprobarea normelor financiare pentru organizarea alimentației gratuite a elevilor claselor a 5-12-a din familii social-vulnerabile în gimnaziile și liceele mun. Bălți.

Raportor  – Mihail Vlasenco – șef-adjunct al Direcției Invățămînt, Tineret și Sport.

 1. Cu privire la scutirea de plată pentru întreținerea copiilor în instituțiile de educație preșcolară din familii numeroase și socialmente vulnerabile, inclusiv copiii care frecventează instituțiile preșcolare special, anul 2017.

Raportor  – Mihail Vlasenco – șef-adjunct al Direcției Invățămînt, Tineret și Sport.

 1. Cu privire la aprobarea proiectului Acordului de colaborare între primăria municipiului Bălți și Asociația Obștescă Fondul de Fotbal pentru copii și Juniori Bălți.

          Raportor  – Mihail Vlasenco – șef-adjunct al Direcției Invățămînt, Tineret și Sport.

 1. Cu privire la schimbarea destinației construcțiilor și amenajărilor.

Raportor – Coada Veaceslav – șef al Direcției Arhitectură și Construcții

 1. Cu privire la vînzarea-cumpărarea, transmiterea-primirea apartamentelor fondului locativ mun. Bălți în proprietate privată.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”.

 1. Сu privire la semnarea contractelor de vînzare-cumpărare, primire-predare a apartamentelor în din fondul locativ mun. Bălți în proprietate privată.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”

 1. Cu privire la introducerea modificărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 9/20 din 29.09.2016 „Cu privire la vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței mun. Bălți în proprietate privată”.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”

 1. Cu privire la introducerea modificărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 11/12 din 04.11.2016 „Cu privire la vînzare-cumpărare, transmitere-primire a locuinței mun. Bălți în proprietate privată”.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”

 1. Cu privire la aprobarea listei persoanelor pentru acordarea spațiului locativ conform legii RM cu privire la locuințe nr. 75 din 30.04.2015.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”

 1. Cu privire la atribuirea ap. 7 din str. G. Coșbuc, 17 dlui Alexandr Nicov a.n. 29.12.1987.

Raportor  – Tatiana Parascan – director al ÎM ”GLC”

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 6/20 din 27.10.2011 „Cu privire la stabilirea în mod unilateral al plății pentru folosirea terenului” cu modificările ulterioare și cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/23 din 04.11.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipal și relații funciare.

 1. Cu privire la transmiterea în proprietate a terenurilor de pe lîngă casă și abrogarea parțială a unor decizii a Consiliului mun. Bălți.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la transmiterea lotului de teren în administrarea ÎM ”DRCD Bălți”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la perfectarea relațiilor funciare prin intermediul încheierii contractelor de arendă a terenurilor și modificarea contractelor de arendă a terenurilor în vigoare și modificarea unor decizii a Consiliului mun. Bălți.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenului și modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 11/20 din 04.11.2016 ”Cu privire la prelungirea termenelor contractelor de arendă a terenului”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații

funciare.

 1. Cu privire la recunoșterea dreptului de proprietate asupra sectoarelor de teren proprietate municipală.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la vînzarea terenurilor.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la expunerea sectoarelor de teren la licitația.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la permiterea formării bunului imobil cu numărul cadastral 0300205855.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la permiterea formării bunului imobil cu numărul cadastral 0300206115.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la prelungirea termenelor de valabilitate a unor contracte de locațiune.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 7/33 din 23.10.2014 ”Cu privire la examinarea cererii SRL ”Galgan” din 06.10.2014.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la permiterea ÎM ”GLC Bălți” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu SA ”Farmavet” a încăperilor încorporate din str. Feroviarilor, 22.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la permiterea IMSP ”Spitalul Clinic Municipal Bălți” de a prelungi termenii de valabilitate a unor contracte de locațiune.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la desemnarea dlui Oleg Leahu, specialist principal al Direcției Juridice a Primăriei municipiului Bălți, în calitate de reprezentant al Consiliului municipal Bălți în instanțele de judecată.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la desemnarea dnei Olga Savciuc, specialist principal al Direcției Juridice a Primăriei municipiului Bălți, în calitate de reprezentant al Consiliului municipal Bălți în instanțele de judecată.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la aprobarea Codului de etică a consilierilor municipilui Bălți.

Raportor  – Ludmila Dovgani – șef al Secției administrație publică locală.

 1. Cu privire la aprobarea Regulilor de organizare a procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor Consiliului mun. Bălți.

Raportor  – Ludmila Dovgani – șef al Secției administrație publică locală.

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Muzeului de Istorie și Etnografie, mun. Bălți, a Statului de personal și Organigramei.

Raportor  -Vera Caraulan – șef al Secției Cultură

 1. Сu privire la aprobarea programului municipal ”Creșterea eficienței a organelor administrației publice locale din mun. Bălți cu organizațiile necomerciale pentru anii 2017-2019.

Raportor – Feodora Rodiucova– șef al Serviciului Sănătate

 1. Cu privire la acoperirea pierderilor ÎM DCC Comanditar Unic mun. Bălți din contul rezervelor formate anterior.

Raportor – Larisa Bragari – directorul ÎM DCC Comanditar Unic

 1. Cu privire la executarea hotărîrii Curții de Apel Bălți din 11.12.2012 și hotărîrii Curții Supreme de Justiție din 12.06.2013.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prelabile SRL ”Splendorix” nr. 522 din 18.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 523 din 18.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 524 din 18.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 525 din 18.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 549 din 10.11.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SRL ”Splendorix” nr. 558 din 22.11.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SA ”Răut„ nr. 193/1030 din 24.10.2016 și nr.193/1043 din 01.11.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prelabile Agenției Proprietății Publice nr. 05-1344 din 18.11.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii SRL ”Romatim” nr. 119 din 05.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii SRL ”ATMA” din 10.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii ÎI ”Elena Cupeț” din 01.11.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererilor ÎI ”V. L. Tatarciuc” din 22.08.2016 și din 12.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui B. Grițunic și dnei A. Grițunic din 09.11.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui I. Bodrug din 28.07.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii prelabile dlui Ungureanu Ivan din 01.06.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui O. Tcaci din 30.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii dlui Gordaș I. din 21.11.2016.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 Răspunsuri:

 1. Cu privire la aprobarea adresării Inspectoratului de Poliție Bălți25029 din 07.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresările Liceului Privat ”Elitex”nr.44 din 20.10.2016 și nr. 33 din 28.07.2016.

Raportor  – Mihail Vlasenco – șef-adjunct al Direcției Invățămînt, Tineret și Sport.

 1. Cu privire la aprobarea cererii de la SRL ”Euforia” din 21.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la aprobarea cererii de la SA ”Transcon„ nr. 03-12/3429 din 16.09.2016.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsurilor la adresările Inspectoratului de Poliție mun. Bălți nr. 24662 din 03.10.2016, nr. 26639 din 31.10.2016, nr. 25589 din 17.10.2016.

Raportor – Veaceslav Zincovschi – șeful  Direcției gospodărie comunală

Informații:

 1. Informație cu privire la realizarea deciziei 16/9 din 24.12.2012 ”Cu privire la aprobarea Programului Municipal privind Controlul Tutunului pentru anii 2013-2016”.

Raportor  – Feodora Rodiucova – șef al Serviciului Sănătate.

 1. Informație cu privire la realizarea Consiliului municipal Bălți 8/20 din 26.07.2012 ”Cu privire la aprobarea Strategiei municipale antidrog pînă la anul 2018”.

Raportor  – Feodora Rodiucova – șef al Serviciului Sănătate.

 1. Raportul cu privire la starea proprietății municipale pentru anul 2015.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 Proiecte de decizii

 1. Cu privire la instituirea curatelei asupra minorului Dolgan Maxim.

Raportor – Veronica Munteanu – șef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei

 1. Cu privire la coordonarea Regulamentului privind activitatea pieței comerciale SRL ”Binna” de tip mixt, pe adresa str. Bulgară, 21.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la defrişarea  și regenerarea  spațiilor verzi.

Raportor – Veaceslav Zincovschi – șeful  Direcției gospodărie comunală

 1. Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea Bălţi de la bilanţul ÎM “Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi ”cu transmiterea ulterioară în administrare întreprinderii cu drept de gestiune economică.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinare adresărilor Centrului militar teritorial Bălţi 1400 din 07.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinare adresărilor Şcolii sportive specializate de fotbal 51 şi nr. 52 din 12.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresării ÎM „Biroul arhitectură şi sistematizare” 33 din 14.11.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la primirea patrimoniului de la bilanţul centrului de plasament temporar al copiilor în situaţie de risc “Drumul spre casă” la bilanţul primăriei,cu transmiterea ulterioară în administrare operativă a instituţiei.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe aflate în administrare ÎM „Direcţia de reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresării ÎM «Gospodăria locativ-comunală Bălţi»nr. 11/3171-03 din10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la primirea patrimoniului în proprietatea Bălţi de la bilanţul IMSP “Spitalul Clinic Municipal Bălţi”cu transmiterea ulterioară în administrare instituţiei.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la modificarea decizilor Consiliului mun. Bălţi nr. 1/37 din 26.02.2015 „Cu privire la primirea bunurilor la evidenţa contabilă a primăriei mun. Bălţi şi modificarea unor decizii ale Consiliului mun. Bălţi”.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la transmiterea patrimoniului municipal în gestiune economică ÎM „Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi”. 

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la modificarea şi completarea Statutului ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi», aprobat prin decizia Consiliului nr. 2/37 din 23.02.2012 « Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale «Direcția de Troleibuze din Bălţi» în redacţie nouă».

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la transmiterea patrimoniului municipal în administrarea ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” cu drept de gestiune economică.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietatea municipală,supuse privatizării.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 9/20 din 30.07.2015 «Cu privire la aprobarea componenţei nominale în Consiliul-Director al ÎM «Regia „Apă-Canal-Bălţi”»» cu modificări şi completări ulterioare.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații         funciare.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 5/13 din 24.06.2010„Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii Municipale “Hotelul “Bălţi”” în redacţie nouă „.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații  funciare.

 1. Cu privire la permiterea IMSP „Spitalul Clinic Municipal Bălți” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu SRL „Sirexton a încăperilor în incinta Centrului Consultativ din str. Decebal, 101A.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a contractului de locaţiune cu Comisia Națională a Pieței Financiare a încăperii din str. 31 August, 20B, cu plată pentru locaţiune.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la acordul de transmitere în locaţiune a încăperilor nelocative în incinta bibliotecii pentru copii “I. Creangă” din str. Independenței, 34.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la abrogarea deciziilor Consiliului mun. Bălți nr. 5/31 din 23.06.2016 și nr. 9/51 din 29.09.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea cererii SRL „Cafelica-Stil din 25.11.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la examinarea adresării Cancelariei de Stat a RM nr. 35-34-10-618 din 28.10.2016.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Cu privire la permiterea ÎM „GLC Bălți” de a prelungi termenul de valabilitate a contractului de locațiune cu dl Pavel Ursatii a încăperii nelocative din str. Calea Ieșilor, 4.

Raportor  – Galina Zincovscaia – șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare.

 1. Întrebări și interpelări ale consilierilor.

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

 GRAFICUL DE LUCRU
al Consiliului pentru pregătirea şedinţelor XIV din 22.12.2016

Denumirea acţiuniiOra şi loculParticipanţi
20 decembrie 2016, marți
Şedinţa CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului13.00
bir.334
Gula Vladimir preşedinte, Cornieţ Nicolai – secretar, Veselovscaia Tatiana, Frecauţan Boris, Cojuhari Iuri, Marcoci Boris, Buciațchi Pavel
Şedinţa CCS pentru activităţi economico-financiare15.00,
bir.311
Şmulschii Ghenadie – preşedinte, Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Grigorişin Nicolai, Povonschii Vitalii, Topolniţki Oleg
21 decembrie 2016, miercuri
Şedinţa CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică14.00,
bir.311
Oserbaeva Svetlana preşedinte, Grădinaru Renata – secretar, Cimili Eduard, Şaric Oleg, Usatîi Alexandr, Ghiţu Vladimir, Dilion Diana
Şedinţa CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale 
15.00, bir.334
Basistîi Igor – preşedinte, Rîbac Elena – secretar, Cheptenari Vladimir, Badiuc Evghenia, Prodan Vergiliu, Dobrogeanu Vasile, Rojac Nina
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplinăGriţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
Şedinţa fracţiunii ”Partidul Nostru”17.00,
bir.334
Consilierii fracţiunii ”Partidul Nostru”
22 decembrie 2016, joi
Şedinţa Consiliului Municipal Bălţi10.00,
bir. 101
Consilieri CMB
Persoanele invitate conform listei

Actualizat:03.01.2017

Last updated: ianuarie 3, 2017 at 16:17 pm

Lasă un Răspuns