08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Ședința a XII-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți. Chestiuni și realizări

//
Comentariu0

Astăzi, 27 octombrie 2020, în sala festivă a Palatului municipal de cultură, a fost desfășurată ședința a XII-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți, la care au participat 27 consilieri din 35. Secretarul – interimar al CMB dna Angelina Cernogal a dat citirii hotărârea Comisiei Electorale Centrale a Republicii Moldova din 30 septembrie 2020, conform cărea a fost distribuit un nou mandat de consilier în CMB candidatului supleant Zahilneac Tatiana de pe lista Partidului politic „Partidul Nostru” în locul lui Oleg Șaric, mandatul căruia a fost ridicat conform cererii de demisie. Ședința a fost prezidată de către dna Liudmila Vitneanscaia.

Ședința consiliului a fost publică, însă în legătură cu evoluția pandemiei de COVID-19, intrarea a fost limitată. Pe ordinea de zi au fost discutate șase chestiuni:

  1. Cu privire la aprobarea proiectului „Eminescu: one culture – one route in Botoşani – Bălti cross-border area”, 1HARD/2.1/60.

RaportorMoraru Dan, şef al Direcţiei relaţii externe şi atragerea investiţiilor.

Acest proiect presupune lucrări de reabilitare a intrării centrale a Parcului Central (direcţia Piaţa Independenţei), lucrări de pavare, construcţia unui lac artificial, reabilitarea teatrului de vară (inclusiv dotarea acestuia cu scenă mobilă) şi instalarea mobilierului urban în Parcul Central (bănci stradale, coşuri de gunoi, stâlpi stradali de iluminat public, 1 totem de semnalizare turistică). Totodată, în cadrul proiectului urmează a fi amenajate 4 Alei turistice: Aleea „Lacul cu Nuferi” (în Parcul Central), Aleea „Floare de Tei” (pe str. Independenţei, de la Piaţa Independenţei, 1 până la Aleea Clasicilor), Aleea „Luceafărul” (pe strada Dostoevski, de la str. Independenţei până la str. Ştefan cel Mare), Aleea „Plopii fără soţ” (pe strada Ştefan cel Mare, colţ str. Dostoevski până la IPLT „Mihai Eminescu” din mun. Bălţi). Lucrările de amenajare vor consta în reabilitarea pavajului, amplasarea mobilierului urban (bănci stradale, coşuri de gunoi, stâlpi stradali de iluminat public, totem-uri de semnalizare turistică, instalarea sculpturii din metal: bancă cu Mihai Eminescu şezând pe ea). În acelaşi timp, proiectul prevede crearea unui Centru de Informare Turistică în incinta Pinacotecii „Antioh Cantemir”, precum şi crearea unui Centru educaţional-cultural şi de cercetare a patrimoniului literar universal în incinta IPLT „Mihai Eminescu” din mun. Bălţi. Crearea Centrului educaţional – cultural va consta în amenajarea sălii de festivităţi, amenajarea galeriei de artă şi a sălii de documentare/lectură/cercetare (inclusiv dotarea cu mobilier şi echipament).

În paralel cu lucrările de infrastructură, în municipiul Bălţi vor fi derulate activităţi soft precum: crearea unei expoziţii transfrontaliere permanente în incinta Pinacotecii „A.Cantemir”; implemenarea unei calendar comun de evenimente tematice culturale transfrontaliere în municipiile Botoşani şi Bălţi; elaborarea unei strategii de promovare turistică a municipiului Bălţi; organizarea vizitelor de studiu şi vizitelor de cercetare; organizarea unei conferinţe ştiinţifice transfrontaliere, organizarea unui spectacol transfrontalier; organizarea unui concurs online de desene bazat pe opera poetului.

La data de 14 octombrie 2020, prin Notificarea nr. 2377/14.10.2020, Secretariatul Tehnic Comun – Biroul Regional de Cooperare Transfrontalieră Iaşi, a informat cu privire la rezultatul procesului de evaluare, proiectul fiind admis şi selectat pentru finanţare şi, în consecinţă, a fost demarată etapa precontractuală în vederea semnării contractului de grant. Bugetul proiectului în forma aprobată de finanţator are o valoare totală eligibilă de 1.662.024,70 Euro, din care asistenţa financiară nerambursabilă aprobată este de 1.495.822,13 Euro. Acest buget va fi executat de toţi partenerii proiectului. Primăriei municipiului Bălţi îi revine o sumă totală de 760,628.20 Euro, din care finanţare nerambursabilă în 684,565.28 Euro, iar contribuţia proprie la cheltuielile eligibile este de 76,062.92 Euro. Instituţiei Publice Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Bălţi îi revine o sumă totală de 58,485.00 Euro, din care finanţare nerambursabilă în 52,636.50 Euro, iar contribuţia proprie la cheltuielile eligibile este de 5,848.50 Euro. Sumele reprezentând cheltuieli conexe/ neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eminescu: one culture – one route in Botoşani – Bălti cross-border area” („Eminescu: o cultură – o rută în zona transfrontalieră Botoşani – Bălţi”), 1HARD/2.1./60 şi vor fi absolut necesare pentru implementarea în condiţii optime a proiectului, se vor asigura din bugetul municipal pentru activităţile Primăriei municipiului Bălţi, respectiv din bugetul IPLT „Mihai Eminescu” din mun. Bălţi pentru activităţile instituţiei educaţionale.

Proiectul include atât activităţi hard, de infrastructură, cât şi activităţi soft, de cooperare bilaterală. Proiectul prevede crearea unei rute turistice transfrontaliere, care în municipiul Bălţi va începe din Parcul Central şi va urmări obiective precum: Pinacoteca „Antioh Cantemir”, Piaţa „Vasile Alecsandri”, Aleea Clasicilor şi Instituţia Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Bălţi. In municipiul Botoşani, traseul va începe din Centrul istoric şi va urmări obiective precum: Centrul Naţional de Informare Turistică Botoşani, Biserica Uspenia, Clădirea Primăriei, Teatrul „Mihai Eminescu”, Parcul Mihai Eminescu şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”.

Consilierii au votat unanim pentru aprobarea proiectului.

  1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 10/1 din 23.12.2019 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pe anul 2020”.
  2. Cu privire la distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2020.

RaportorRusu Vera, şef al Direcţiei generale financiar-economice.

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Conform Regulamentului privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă al primăriei mun.Bălţi, aprobat prin decizia Consiliului nr.9/3 din 25.12.2007, cu modificările şi completările ulterioare, se propune alocarea mijloacelor financiare pentru:

-Tratament;

-Cheltuieli cu caracter imprevizibil, care necesită executare în regim de urgenţă şi care în conformitate cu legislaţia în vigoare ţin de competenţa Consiliului municipal, inclusiv: pentru finanţarea cheltuielilor urgente, pierderilor survenite în urma calamităţilor naturale, epidemiilor, epizootiilor şi altor situaţii excepţionale.

Cu majoritatea de voturi (26 – pro, 1 – abținut) deciziile au fost aprobate.

 

Unanim au votat consilierii și pentru aprobarea următoarelor chestiuni: Cu privire la iniţierea consultărilor publice la proiectul deciziei a Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2021”.

Raportor – Rusu Vera, şef al Direcţiei generale financiar-economice.

și Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 6/2 din 11.11.2019 „Cu privire la aprobarea componenţei comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi” cu modificările ulterioare.

Raportor – Cernogal Angelina, şef al Direcţiei secretariat şi relaţii cu publicul

 

Suplimentar la ordinea de zi a fost supusă votului și chestiunea suplimentară ”Cu privire la tăieri de igienă a vegetației forestiere din afara fondului forestier”, care presupune tăierea a 34 de arbori din str. Pușkin, în legătură cu necesitatea efectuării lucrărilor de reparație a trotuarelor și bordurelor și care au fost plantați prin anii 60 fără respectarea normelor legislative aferente fondului forestier al Republicii Moldova.

Este salutabil faptul că votul consilierilor municipali nu a fost influențat de apartenența politică la vre-un partid politic, deciziile fiind aprobate doar în beneficiul locuitorilor muncipiului Bălți.

Last updated: octombrie 28, 2020 at 11:51 am

Lasă un Răspuns