08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Școala de muzică „George Enescu” din mun. Bălți anunță concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct pe procesul instrucitv-didactic

//
Comentariu0

La concurs poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiţii:
• deţine cetăţenia Republicii Moldova;
• are studii superioare în domeniul învățământului artistic;
• are o vechime de muncă în domeniul învățământului artistic de cel puțin 5 ani;
• la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65
ani;
• cunoaşte limba română;
• este apt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea
funcţiei;
• nu are antecedente penale;
• nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din
Codul muncii.

Dosarul de concurs al candidatului trebuie să cuprindă următoarele acte obligatorii:

  1. cererea de participare la concurs;
  2. copia actului de identitate;
  3. copia/copiile actului/actelor de studii;
  4. copiile care atestă vechimea în activitatea didactică;
  5. curriculum vitae;
  6. certificate medicale care atestă că persoana este aptă din puct de vedere medical, fizic și neuropsihic;
  7. cazier judiciar sau declarația pe proprie răspundere.

Candidații pot anexa și alte documente relevante (copiile actelor ce confirmă gradul didactic/managerial, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanțele personale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/ internaționale, publicațiile didactice și științifice etc.).

 

Termenul de depunere a dosarului: 1 septembrie 2021 – 1 octombrie 2021.

 

Informaţii de contact:

mun. Bălţi, str. Hotinului, 4

tel.: (0231) 2 24 78,  6 03 27

e-mail: [email protected]

Last updated: septembrie 1, 2021 at 18:53 pm

Lasă un Răspuns