08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Analiza comprehensivă a sectorului de tineret.

//
Comentariu0

În data de 11 decembrie 2019 la Bălți a avut loc ședință de consultare a Raportului Analiza comprehensivă a sectorului de tineret, elaborat de Institutul Național de Cercetări Economice. În cadrul ședinței s-au discutat constatările și recomandările Studiului Analiza comprehensivă a sectorului de tineret. În fața invitaților – reprezentanților ONG-urilor din Bălți, Centrelor de Tineret și activiștilor civici au raportat Olga Gagauz, coordonator al studiului, Mariana Crîșmaru, cercetător științific, Mariana Buciuceanu-Vrabie, cercetător științific.

Scopul ședinței constă în prezentarea rezultatelor Studiului de analiză comprehensivă a Sectorului de tineret și consultarea actorilor din domeniul tineretului privind concluziile și recomandările elaborate.

Constatări generale referitor la Sectorul Tineret

Părţi forte

 • Cadru legal actualizat şi racordat la practica internațională;
 • Grad de conștientizare sporit a necesităților tinerilor;
 • Implementarea de programe, proiecte orientate către necesităţile tinerilor;
 • Implementarea de programe, proiecte destinate consolidării capacităților instituționale şi de infrastructură a ST;
 • Implicarea unui număr important de actori-cheie, inclusiv parteneri / donatori.

Părţi slabe

 • Dispoziții legale generale/descriptive;
 • Vulnerabilitate la schimbările politice și socioeconomice;
 • Fluctuația, insuficiența şi formarea profesională necorespunzătoare a specialiștilor;
 • Lipsa unor standarde în sectorul serviciilor în general și în sectorul de tineret în particular;
 • Grad relativ scăzut al corespunderii serviciilor necesităților tinerilor;
 • Resurse financiare limitate / insuficiente la nivel local;
 • Concentrarea CT, CPST, etc. în localitățile urbane, inaccesibilitatea serviciilor pentru tinerii din loc.rurale;
 • Lipsa mijloacelor financiare pentru asigurarea transportului/ echipelor mobile în localităţle rurale;
 • Conlucrare slabă dintre diferiți actori-cheie implicaţi în sector;

Dublarea unor măsuri/activităţi.

Recomandări

Consolidarea activităților la nivel local

 • Elaborarea Strategiilor locale în domeniul tinerilor, sau de a include această componentă în Strategia de dezvoltare a raionului. Strategiile locale pot deveni un document strategic pentru proiecția bugetară locală, ar contribui la monitorizarea facilă și eficace a mijloacelor alocate, acțiunilor și rezultatelor țintite și, respectiv, ar asigura transparența guvernării locale.
 • Consolidarea conlucrării ST cu actori sociali diferiți la nivel local, în special cu instituțiile de învățământ, case de cultură, sectorul privat etc.
 • Creșterea gradului de implicare a tinerilor în activități de și pentru tineret prin promovarea activității centrelor de tineret, campanii de informare, atragerea diferitor actori sociali, creșterea concordanței programelor și activităților în corespundere cu necesitățile și interesele tinerilor.

Echitate / acoperire

 • O atenție specială necesită tinerii cu mai puține oportunități de integrare economică și socială, incluziunea socială a tinerilor din grupurile social vulnerabile.
 • Asigurarea șanselor egale de acces, indiferent de sex, vârstă, origine etnică şi socială, orientare politică sau orice altă caracteristică, la programele, serviciile şi activitățile pentru tineret finanțate din surse publice.
 • Extinderea activităților și serviciilor adresate tinerilor adulți din categoriile de vârstă 20-24, 25-29, 30-34 de ani, având în vedere necesitățile lor specifice, problemele cu care se confruntă și domeniile posibile de implicare a ST.
 • Centrele de tineret urmează se asigură că aspectele specifice de gen sunt luate în considerare în structurile și programele oferite.
 • Este necesară colectarea datelor pentru a se asigura că progresul tinerilor este urmărit cu date dezagregate pe categorii socio-demografice, pentru a permite luarea de decizii informate cu privire la aspectele legate de gen, vârstă, mediu de reședință.

Multiplicarea practicilor pozitive / modele inovaționale de lucru

 • Crearea unei baze de date electronice, accesibile pentru actorii din domeniu lucrului cu tineret, care ar conține scenarii-tip pentru desfășurarea unor evenimente, organizarea de ateliere, work-shopuri, video, materiale ilustrative, îndrumări metodice care ar putea fi utilizate de către APL, centre de tineret, ONG, alte organizații care fac parte din ST.
 • Implementarea modelelor inovaționale de lucru cu tineret prin Internet, dezvoltarea unor servicii de informare și consultare, în special pentru grupuri social vulnerabile cu posibilități fizice reduse în accesarea serviciilor necesare.
Last updated: decembrie 12, 2019 at 14:19 pm

Lasă un Răspuns