08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenția cetățenilor. Au fost întroduse modificări în Regulamentul privind selectarea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul de Integritate

//
Comentariu0

Din 20 septembrie a. 2019 a întrat în vigoare Hotărîrea Guvernului nr.447 «Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.1089/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul de Integritate».

 

În temeiul art.12 alin.(2) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245-246, art.511), cu modificările ulterioare, Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

 1. Hotărîrea Guvernului nr.1089/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind selectarea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.337, art.1170) se modifică după cum urmează:

1) punctul 2 din hotărîre se abrogă;

2) în Regulament:

 1. a) la punctul 4, cuvintele “Consiliul Naţional pentru Participare” se substituie cu cuvintele “Consiliul Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova”;
 2. b) punctul 12:

la subpunctul 3), cuvintele “şi aprobă lista candidaţilor admişi la concurs” se exclud;

subpunctul 4) se abrogă;

subpunctul 5) se completează cu cuvintele “în baza dosarelor depuse”;

 1. c) la punctul 18:

subpunctul 1) se completează cu textul “, conform modelului aprobat de Comisie, ce va cuprinde informaţia privind persoanele apropiate în sensul Legii nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale, care activează în cadrul Autorităţii Naţionale de Integritate şi a Consiliului de Integritate”;

subpunctul 6) se completează cu textul “, formulată în condiţiile pct.262 subpct. 2)”;

la subpunctul 8), textul “lit. e)-h) şi k)” se substituie cu textul “lit. b), d)-h), k) şi l)”, iar după cuvintele “Autoritatea Naţională de Integritate” se introduce textul “ , a condiţiilor de integritate”;

subpunctul 9) se abrogă;

subpunctul 10) se completează cu textul “(formularul medical nr.086/e, perfectat după data anunţării concursului)”;

la subpunctul 11), textul “conform anexei la Legea nr.132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate” se substituie cu textul “conform modelului din anexa nr.11 la prezentul Regulament”;

subpunctul 12) se completează cu textul “, conform modelului aprobat de către Comisie”;

 1. d) punctul 20 va avea următorul cuprins:

20. Concursul privind selectarea reprezentanţilor societăţii civile în Consiliul de Integritate se realizează prin intermediul unei selecţii a candidaţilor în baza dosarelor depuse.”;

 1. e) la punctul 22, subpunctul 3) va avea următorul cuprins:

“3) criteriile de evaluare a candidaţilor.”;

 1. f) la punctul 24, textul “sau, drept rezultat al selecţiei candidaţilor în baza dosarelor depuse, nu a fost admis un număr de cel puţin 2 candidaţi” se exclude;
 2. g) punctele 25 şi 26 vor avea următorul cuprins:

25. În termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de participare la concurs, Comisia:

1) solicită Serviciului de Informaţii şi Securitate să verifice şi să comunice Comisiei dacă candidatul a fost sau nu colaborator operativ, agent sub acoperire sau informator al serviciilor de informaţii pînă în anul 1991;

2) solicită de la autorităţile competente eliberarea certificatului de cazier privind integritatea profesională, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ţinerea şi utilizarea cazierului privind integritatea profesională a agenţilor publici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.767/2014;

3) solicită Autorităţii Naţionale de Integritate să verifice şi să comunice Comisiei dacă candidatul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.12 alin.(3) lit.e), f), g) şi l) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate.

La solicitările remise pe adresa autorităţilor competente prevăzute la subpct. 1)-3), Ministerul Justiţiei anexează copia de pe declaraţia pe propria răspundere a candidatului. Rezultatele verificărilor se transmit Comisiei în termen de 10 zile lucrătoare de la data solicitării şi se ataşează la dosarul candidatului. În cazul în care se constată că declaraţia pe proprie răspundere nu corespunde informaţiilor recepţionate în conformitate cu prevederile subpct. 1)-3), Comisia sesizează organele competente pentru fals în declaraţii.

 1. Comisia, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, selectează şi evaluează candidaţii.”;
 2. h) se completează cu punctele 261 şi 262 cu următorul cuprins:

261. Comisia examinează dosarele de participare la concurs pentru verificarea întrunirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite la art.12 alin.(3) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate.

 1. 262. Candidaţii care întrunesc condiţiile stabilite la art.12 alin.(3) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate se evaluează de către Comisie conform următoarelor criterii de evaluare de bază:

1) reputaţia în rîndul colegilor, inclusiv autoritatea profesională, ce reiese din scrisoarea de recomandare a organizaţiei din care face parte sau cu care conlucrează ori, după caz, a unei instituţii de învăţămînt superior în care activează;

2) motivaţia candidatului de a ocupa funcţia de membru în Consiliul de Integritate, precum şi percepţia candidatului privind modul de exercitare a atribuţiilor de membru al Consiliului de Integritate şi eventualele propuneri de îmbunătăţire a activităţii Autorităţii Naţionale de Integritate care ar putea fi realizate prin prisma atribuţiilor Consiliului prevăzute de lege, formulate în scrisoarea de intenţie;

3) experienţa profesională.

Comisia poate aplica criterii suplimentare de evaluare a candidaţilor, cu condiţia indicării acestora în anunţul cu privire la concurs.”;

 1. i) punctele 27-33 se abrogă;
 2. j) punctele 34-38 vor avea următorul cuprins:

34. Nivelul de corespundere a candidatului criteriilor prevăzute la pct.262 se apreciază de către fiecare membru al Comisiei cu puncte de la 1 la 5, care se indică în tabelul de punctaj conform anexei nr.2 la prezentul Regulament. Fiecare membru al Comisiei completează propriul tabel de punctaj. Prin însumarea punctelor pentru fiecare criteriu se obţine punctajul total acordat candidatului de către membrul Comisiei.

 1. Punctajul final al candidatului reprezintă media aritmetică a punctajelor totale acordate de fiecare membru al Comisiei şi se indică în tabelul de punctaj final conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
 2. Se consideră învingător al concursului candidatul care a acumulat cel mai mare punctaj final, dar care nu poate fi mai mic de 3 puncte. În cazul în care niciun candidat nu a întrunit punctajul minim, concursul se organizează în mod repetat.
 3. În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au obţinut acelaşi punctaj final, decizia privind candidatul declarat învingător al concursului se adoptă de către membrii Comisiei prin consens. În cazul în care nu s-a ajuns la un consens, opţiunile privind candidatul declarat învingător al concursului se supun votării, învingător al concursului fiind considerat candidatul pentru care au votat majoritatea membrilor prezenţi. În cazul parităţii de voturi, selectarea candidatului declarat învingător al concursului se va efectua prin tragere la sorţi, consemnînd faptul respectiv în procesul-verbal.
 4. Lucrările Comisiei se consemnează în procese-verbale, care se semnează de către preşedintele şi secretarul Comisiei.”;
 5. k) la punctul 39, cuvîntul “interviului” se substituie cu cuvîntul “concursului”, iar după textul “hotărîre,” se introduce textul “semnată de către preşedintele şi secretarul Comisiei,”;
 6. l) se completează cu punctul 401 cu următorul cuprins:

401. Candidatul învingător al concursului urmează să prezinte certificatul de cazier detaliat în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării hotărîrii Comisiei. Neprezentarea certificatului de cazier detaliat sau constatarea existenţei circumstanţei prevăzute la art.12 alin.(3) lit.d) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate atrage descalificarea acestuia din concurs şi declararea următorului candidat din lista candidaţilor care au promovat concursul drept învingător prin hotărîrea Comisiei, cu respectarea prevederilor pct.36 şi 37. În cazul constatării existenţei circumstanţei prevăzute la art.12 alin.(3) lit.d) din Legea nr.132/2016 cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate în privinţa candidatului învingător, Comisia sesizează organele competente pentru fals în declaraţii.”;

 1. m) la punctul 43, textul “Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000” se substituie cu textul “Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018”;
 2. n) anexa nr.1 se completează cu subpunctele 11)-16) cu următorul cuprins:

“11) nu sînt supus(ă) unei măsuri de ocrotire judiciară sub forma tutelei;

12) nu am antecedente penale, inclusiv stinse, şi nu am fost absolvit de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;

13) în privinţa mea nu există o interdicţie de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate;

14) nu sînt şi nu am fost implicat(ă) în comiterea de fapte care ar putea fi calificate ca infracţiuni, evaziune fiscală, acte conexe corupţiei sau fapte de comportament corupţional;

15) stilul meu de viaţă şi al familiei mele corespunde veniturilor obţinute şi indicate în declaraţiile de avere şi interese personale;

16) nu sînt şi nu am fost implicat(ă) în promovarea unor valori, poziţii sau proiecte care contravin statului de drept”;

 1. o) se completează cu anexa nr.11 cu următorul cuprins:
Last updated: septembrie 27, 2019 at 11:39 am

Lasă un Răspuns