08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

IMSP „Centrul stomatologic municipal Bălţi” anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

//
Comentariu0

Se anunță concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de medic stomatolog terapeut, medic stomatolog pediatru, medic stomatolog ortoped, medic stomatolog ortodont, medic stomatolog chirurg și laborant radiolog al IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi”.

 1. Cerinţele postului:
 • Sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţămînt medical;
 • Au cetăţenia RM sau altor state, dar domiciliul în RM şi permis de lucru în RM;
 • Cunosc limba de stat scris şi vorbit;
 • Au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
 • Nu sunt condamnaţi penal sau în curs de urmărire penală.
 1. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente şi-l vor depune personal:
 • cerere de înscriere la concurs;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri, copiile confirmării diplomelor străine;
 • copie conformă cu originalul carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are anticedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • curriculum vitae;
 • copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele;
 • 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.
 1. Copiile documentelor nominalizate urmează a fi prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora.
 2. Persoanele care vor depune Dosarul de concurs incomplet, ori completat neconform cerinţelor indicate în anunţ, nu vor fi admise la concurs.

Dosarele pot fi depuse la IMSP „Centrul Stomatologic municipal Bălţi” biroul Secţiei resurse umane, în termen de 42 zile de la data publicării, inclusiv, între orele 900 – 1600, cu excepţia zilelor de sâmbătă si duminică.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs este 30.11.2022, inclusiv.

Locul de desfăşurare a concursului este mun. Bălţi, str. Ștefan cel Mare, 54, serviciul resurse umane.

Persoana responsabilă de recepţionarea dosarelor şi furnizarea informaţiilor suplimentare privitor la organizarea concursului – șefa resurse umane, tel. 0231 2-14-94; email: centru_stoma@inbox.ru.

 

Last updated: octombrie 24, 2022 at 18:16 pm

Lasă un Răspuns