08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Invenţii

Ghișeul unic

Regulamentul

Dispoziţia primarului

Model Cerere

Regulamentul

cu privire la desfăşurarea concursului municipal pentru cea mai bună propunere de raţionalizare

Concursul municipal pentru cea mai bună propunere de raţionalizare este chemat să contribuie la dezvoltarea inovativă a municipiului Bălţi în scopul revitalizării activităţii inovatoare, precum şi pentru dezvoltarea activităţii creative a cetăţenilor municipiului.

Concursul se organizează în corespundere cu Legea cu privire la activitatea de raţionalizare nr. 138-XV din 10.05.2001 şi în temeiul dispoziţiei primarului nr. 64 din 10.02.2016.

 1. Fondatorii Concursului

Fondatorii Concursului sunt Primăria municipiului Bălţi şi Asociaţi Obştească „Uniunea inovatorilor şi raţionalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul””

 1. Scopul Concursului

2.1 Stimularea dezvoltării de inovare în municipiul Bălţi, sporirea interesului întreprinderilor şi organizaţiilor de orice formă de proprietate şi tipuri de activitate, a inovatorilor, şi raţionalizatorilor aparte din municipiu, care se află în căutarea unor îmbunătăţiri utile şi implementarea acestora.

2.2 Contribuirea la economisirea resurselor energetice, materiale şi fianaciare, la economisirea şi completarea mijloacelor bugetare ale municipiului şi a mijloacelor întreprinderilor pe seama implementării unor propuneri noi şi utile şi implementarea acestora.

2.3 Antrenarea raţionalizatorilor, inventatorilor, fruntaşilor muncii, cetăţenilor activi ai municipiului în căutarea şi implementarea unor idei şi propuneri noi progresiste din punct de vedere tehnic şi organizaţional.

2.4 Căutarea şi traducerea în viaţă a  unor îmbunătăţiri în ceea ce ţine de utilitatea şi noutatea lor, orientate spre lărgirea nomenclaturii şi sporirii calităţii mărfurilor şi serviciilor, precum şi pentru îmbunătăţirea funcţionării instituţiilor de ocrotire a sănătăţii, de învăţămînt, a întreprinderilor locativ-comunale şi a transportului public din municipiu.

2.5 Sprijin şi asistenţă în implementarea propunerilor înaintate pentru sporirea productivităţii muncii, mecanizării lucrărilor, diminuarea nivelului muncii manuale, îmbunătăţirii condiţiilor şi securităţii muncii, ocrotirii sănătăţii la întreprinderile şi organizaţiile municipale.

 1. Participanţii concursului

La concurs pot lua parte întreprinderile şi organizaţiile de orice formă de proprietate şi tipuri de activitate, organizaţiile, instituţiile de învăţămînt şi instituţiile de ocrotire a sănătăţii, inovatorii şi raţionalizatorii din municipiul Bălţi.

 1. Termenii de organizare şi desfăşurare a Concursului şi rezumarea totalurilor

4.1 Concursul municipal pentru cea mai bună propunere de raţionalizare se desfăşoară anual, rezumîndu-se totalurile către ziua Inventatorului şi Raţionalizatorului din Republica Moldova, care se sărbătoreşte la sfîrşitul lunii iunie.

4.2 Totalurile Concursului şi determinarea cîştigătorului se fac la şedinţa comisiei, consemnată prin dispoziţia primarului. Criteriile pentru selectarea şi evaluarea propunerilor de raţionalizare înaintate la Concurs se manifestă prin impactul anual economic obţinut în urma implementării acestora şi prin alte efecte pozitive,  incluzînd sporirea calităţii şi siguranţei articolelor şi lucrărilor, îmbunătăţirea condiţiilor pentru securitatea în muncă, îmbunătăţirea ocrotirii naturii şi a situaţiei ecologice, la fel şi efectul pozitiv din punct de vedere social etc.

4.2 În scopul organizării şi desfăşurării Concursului comisia, în comun cu Asociaţia Obştească „Uniunea inventatorilor şi raţionalizatorilor din Republica Moldova „Inovatorul””, consultă şi acordă suport metodologic, juridic şi organizaţional tuturor doritorilor de participare la concurs.

4.3 Pentru cîştigătorii Concursului municipal se stabilesc premii băneşti, precum urmează: 5000 (cinci mii) lei – pentru locul întîi, 3000 (trei mii) lei – pentru locul al doilea, un premiu de stimulare de 2000 (două mii) lei şi diplome de onoare. Decorarea premianţilor se face într-o atmosferă solemnă în localul Primăriei municipiului Bălţi.

Propunerile cele mai promiţătoare vor fi recomandate în calitate de schimb de experienţă pentru implementarea acestora la întreprinderile şi organizaţiile din municipiul Bălţi

 1. Cerinţe faţă de lucrările de concurs

5.1 Pentru participarea la concurs sunt acceptate soluţii noi şi utile cu caracter tehnic sau organizaţional încorporate sau destinate să fie puse în aplicare, care asigură un efect economic, social sau de altă natură.

5.2 Materialele pentru participare la Concurs sunt prezentate de către organizaţii şi cetăţeni la „Ghişeul Unic” al Primăriei municipiului Bălţi sau la adresa electronică Iobeev@mail.ru sub formă de cereri (se anexează) cu referire la propunerile de raţionalizare, descrieri ale îmbunătăţirilor încorporate sau destinate să fie puse în aplicare cu anexele respective şi cu menţiunea „pentru Concurs

 1. Dispoziţii finale

6.1 Informaţia cu privire la condiţiile şi mersul Concursului municipal pentru cea mai bună propunere de raţionalizare se plasează pe site-ul Primăriei municipiului Bălţi şi în mass-media

Dispoziţia primarului

Nr.__________64_______________

«__10 ____________02_______________2016_

 

┌                                                                      ┐

„Cu privire la desfăşurarea concursului municipal

privind cea  mai bună  propunere de raţionalizare”

În conformitate cu art. 29 al Legii RM nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind  administraţia publică  locală, Legii RM nr. 138-XV din 10.05.2001cu privire la activitatea de raţionalizare, în scopul de a stimula dezvoltarea raţionalizării, îmbunătăţirea eficacităţii  întreprinderilor de toate formele de proprietate, instituţiile de învăţământ, raţionalizatorilor individuali şi a cetăţenilor, care îşi desfăşoară activitatea sa pe teritoriul municipiului Bălţi,

 1. Se aprobă comisia de organizare şi desfăşurare a concursului privind cea mai bună propunere de raţionalizare printre întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, instituţiile de învăţământ, raţionalizatorilor individuali şi a cetăţenilor, care îşi desfăşoară activitatea sa pe teritoriul municipiului Bălţi, în următoarea componenţă:
 • Leonid  Babii – preşedintele comisiei, viceprimarul municipiului Bălţi;
 • Iurii Lobeev – vicepreşedinte al comisiei – preşedintele filialei Bălţi AO „Uniunea inventatorilor şi raţionalizatorilor a RM „Inovatorul””;
 • Valentina Borş – secretar al comisiei, specialist principal al DGFE;

Membrii comisiei:

 • Vladimir Gula  – preşedintele comisiei consultative de specialitate pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului;
 • Svetlana Urzanovscaia – preşedintele comisiei consultative de specialitate pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică;
 • Oleg Leahu – specialist principal Direcţiei Juridice a primăriei municipiului Bălţi;
 • Galina Codiţa – director al Filialei Bălţi a Camerei de Comerţ şi Industrie a RM;
 • Anatolie Munteanu – directorul general al Parcului Industrial „Răut”;
 • Anatolie  Monastîrschii – directorul tehnic al SA „Cet Nord”, raţionalizator;
 • Vladimir Bogorad – director SA „Aqua-aparatul”;
 • Pavel Topală – decanul facultăţii de  ştiinţe reale, economice şi  ale mediului;decan al facultăii de economie
 1. Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului privind cea mai bună propunere de raţionalizare (dl Leonid Babii):
 • în termen de pînă la 20.02.2016, de a elabora şi  a aproba regulamentul cu privire la desfăşurarea concursului privind cea mai bună propunere  de raţionalizare printre întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, instituţiile de învăţământ, raţionalizatorilor individuali şi a cetăţenilor, care îşi desfăşoară activitatea sa pe teritoriul municipiului Bălţi;
 • în comun cu asociaţia obştească filialei Bălţi AO „Uniunea inventatorilor şi raţionalizatorilor RM „Inovatorul”” să organizeze şi să efectueze anual un concurs cu  totalizarea rezultatelor  pînă la  Ziua de inventator şi raţionalizator al RM, marcată la sfârşitul lunii iunie;
 • de a stimula câştigătorii concursului din contul mijloacelor financiare prevăzute pentru acest scop în bugetul municipal şi altor surse care nu contravin legislaţiei în vigoare;
 1. DGFE a primăriei mun. Bălţi (dna Vera Rusu) de prevăzut anual, în bugetul municipal 10,0 mii lei pentru desfăşurarea concursului municipal privind cea mai bună propunere de raţionalizare;
 2. Secţia relaţii cu publicul (dna Angela Cernogal) să publice în mass-media condiţiile regulamentului cu privire la desfăşurarea concursului precum şi să plaseze pe site-ul oficial al primăriei municipiului Bălţi;
 3. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina viceprimarului municipiului Bălţi, dl Leonid Babii.

Primarul municipiului Bălţi                                           Renato  USATÎI

 

Coordonat:

Viceprimarul municipiului Bălţi                                   Leonid Babii

Secretarul Consiliului  municipiului Bălţi                      Irina SERDIUC

Şeful DGFE                                                                  Vera RUSU

Şeful direcţiei juridice                                                   Vitalii  BALAN

Last updated: noiembrie 14, 2018 at 20:32 pm