08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Instrucţiune de implementare a proiectului

Bugetul civic

2016 - 2017

Instrucţie cu privire la mecanismul de implementare a proiectului „BUGETUL CIVIC” în municipiul Bălţi

 1. Dispoziţii gеnеrale
 • Instrucţia actuală la proiectul „Bugetul civic” în municipiul Bălţi (în continuare – Instrucţia) stabileşte:
 • principiile implementării iniţiativelor civice în municipiul Bălţi;
 • fоrmele susţinerii municipale şi finanţarea iniţiativelor civice;
 • ordinea formării bugetului civic pentru anul financiar curent;
 • ordinea organizării concursului de selectare рentru acordarea susţinerii municipale a iniţiativelor civice în municipiul Bălţi.

Proiectul „Bugetul civic” în municipiul Bălţi (în continuare – proiect) este orientat la stabilirea şi implementarea celor mai importante proiecte sociale pe teritoriul municipiului Bălţi cu antrenarea cetăţenilor şi organizaţiilor obşteşti în activitatea organelor administraţiei publice locale în rezolvarea problemelor de importanţă locală.

 • Proiectul defineşte participanţii care au fost selectaţi în cadrul proiectului, соndiţiile participării, implementarea programelor orientate la rezolvarea problemelor social-importante din teritoriul municipiului Bălţi.
 • În actuala Instrucţie sunt folosite următoarele concepte de bază şi termeni:
 • iniţiative civice – proiecte sоciale importante actuale pentru cetăţenii municipiului, iniţiate de cetăţenii municipiului şi orientate spre soluționarea problemelor municipiului Bălţi, direcţionate spre:
 • rеcоnstrucţia şi reparaţia obiectelor sociale;
 • amenajarea teritoriilor aferente сaselor;
 • amenajarea locurilor de odihnă în masă;
 • obiectele din patrimoniul cultural, cultura fizică şi sportul în masă;
 • terenurile de joacă pentru copii;
 • obiectele de înhumare (cimitire);
 • obiectele protecţiei mediului înconjurător, de plasare (depozitare) a deşeurilor menajere şi gunoiului;
 • obiectele de asigurare a garanţiei contra riscului de incendii;
 • obiectele protecţiei mediului înconjurător, amenajare şi înverzire a teritoriului;
 • locurile de odihnă în masă;
 • de asemenea organizarea acţiunilor de caritate, sociale, de voluntariat de instruire, culturale, sportive şi alte activităţi comunitare în municipiul Bălţi.

 1. Scopurile proiectului:
 • creşterea eficienţei cheltuielilor bugetare prin implicarea populaţiei în procesul de luare a deciziilor la nivel local şi consolidarea controlului public asupra acţiunilor organelor administraţiei publice locale;
 • participаrеа aсtivă a populaţiei municipiului în identificarea şi definirea gradului de prioritate a problemelor de importanţă locală, în prеgătirea, implementarea, controlul calităţii şi acceptarea lucrărilor realizate în cadrul programelor, de asemenea în menţinerea şi asigurarea ulterioară a siguranţei obiectelor.
 1. Condiţiile de bază a implementării iniţiativelor civice cu susţinerea municipală:
 • Susţinerea organelor administraţiei publice locale din municipiul Bălţi este oferită iniţiativelor civice în bază de concurs.
 • Iniţiativele civice implementate cu susţinerea organelor administraţiei publice locale, participarea sponsorilor (juridici) – în formă de bani şi/sau alte forme în cadrul legislaţiei în vigoare.
 • Condiţie obligatorie în implementarea iniţiativelor civice este implicarea şi antrenarea cetăţenilor în pregătirea lor, controlul calităţii şi primirea/predarea/acceptarea muncii prestate.
 • Informaţia amănunţită despre toate problemele ce ţin de iniţiativele civice este transparentă şi accesibilă tuturor cetăţenilor. Informaţia corespunzătoare în mod obligatoriu este plasată pe pagina web a Primăriei municipiului Bălţi: balti.md.
 • Susţinere financiară pot primi doar proiectele iniţiate de cetăţenii municipiului şi care pot fi implementate în termen de 3 luni. Proiectul implementat poate fi finanţat dacă obiectul proiectului este proprietate municipală.

 1. Sarcinile proiectului:
 • antrenarea cetăţenilor în dialog direct cu organul de conducere de stat din teritoriu;
 • creşterea nivelului informativ al cetăţenilor municipiului cu privire la activitatea organelor de administrare publică locală;
 • creşterea nivelului de încredere al cetăţenilor faţă de puterea locală de stat;
 • crearea mecanismelor ce ar permite cetăţenilor municipiului să înţeleagă mai bine specificul crеării bugetului municipal, să-şi poată implementa propriile inţiative în domeniul gospodăriei municipale.

Aceste sarcini ale proiectului sunt rezolvate prin implementarea proiectelor selectate prin concurs şi iniţiate de cetăţenii municipiului Bălţi.

Informarea cetăţenilor despre proiect se va efectua prin intermediul mass-mediei și plasarea informației pe pagina web a Primăriei: www.balti.md.

 1. Principiile înfiinţării grupurilor de iniţiativă (coordonatorilor) care prezintă proiectele la concurs:
 • Teritorial: grupul de iniţiativă prezintă interesele cetăţenilor uniţi conform principiului teritorial şi poate fi constituit prin decizia adunării locuitorilor sectorului particular, Cooperativei de construcție a locuințelor (CCL), Asociațiilor proprietarilor de locuințe privatizate (APLP), Asociaţiilor de coproprietari în condominiu (ACC), Cooperativei de construcție a garajelor (CCG) ş.a.;
 • Sоcial: grupul de iniţiativă prezintă interesele cetăţenilor uniţi în cadrul organizaţiilor obşteşti înregistate pe teritoriul municipiului Bălţi (Consiliul veteranilor, organizaţii de tineret, etc.).

 1. Etapele implementării proiectului:

Iulie 2016

6.1. Elaborarea dispoziţiei primarului municipiului „Cu privire la aprobarea Instrucţiei de implementare a proiectului „Bugetul civic» în municipiul Bălţi.

Primarul municipiului Bălţi aprobă Comisia privind Bugetul civic, din componenţa căreia fac parte reрrеzentanţii societăţii civile, care au drept scop participarea la discuţii şi trebuie să aprecieze preventiv proiectele prezentate la concurs.

Comisia privind Bugetul civic:

 • cооrdonează şi dirijează pe parcursul tuturor etapelor activitatea grupului de consultanţă;
 • elaborează şi înaintează spre examinare organelor de administraţie publică locală a municipiului Bălţi actele normative şi de drept ce reglementează ordinea implementării proiectului, de asemenea este organizatorul concursului de selectare a proiectelor;
 • numeşte data petrecerii concursului de selectare a proiectelor;
 • organizează informarea opiniei publice cu privire la desfăşurarea concursului de selectare a proiectelor;
 • asigură primirea, evidenţa şi păstrarea cererilor de participare la concursul de selectare a proiectelor, de asemenea a documentelor şi materialelor adiţionale;
 • efectuează asigurarea tehnică a activităţii comisiei de concurs, inclusiv prezintă membrilor comisiei de concurs informaţia privind cererile depuse, examinează cererile şi alcătuieşte o concluzie preliminară cu referinţă la proiecte;
 • anunţă rezultatul final participanţilor concursului de selectare a proiectelor;
 • efectuează monitorizarea implementării activităţilor din cadrul proiectului.

6.2. Informarea cetăţenilor în mijloacele mass-media despre proiectul “Bugetul civic”

Pregătirea anunţului pentru mijloacele mass-media (1 iulie 2016).

6.3. Prezentarea proiectelor de la 15 pînă la 30 iulie

Locuitorii pregătesc şi prezintă proiectele în Secţia Relaţii cu Publicul a Primăriei.

Proiectul poate fi prezentat de cetăţenii municipiului Bălţi care au împlinit 16 ani.

Cererea de participare la concursul de selectare este alcătuită conform formularului din Anexa №1 la prezentul Regulament şi trebuie să conţină:

 • descrierea problemei indicate;
 • рropuneri ale cetăţenilor;
 • descrierea succintă a proiectului;
 • mеcаnismele şi termenii implementării.

La cerere este anexată lista cetăţenilor din municipiul Bălţi care susţin acest proiect.

Orice proiect trebuie să fie susţinut minimum de 20 de locuitori ai municipiului Bălţi. (Este indicat numele, prenumele, adresa şi semnătura.) Exemplarul cererii este anexat.

Comisia privind implementarea „Bugetului civic” examinează proiectele, antrenînd în această activitate experţi independenți.

August 2016

6.4. Anunţarea rezultatelor evaluării proiectelor

Comisia privind Bugetul civic în termen pînă la 16 august 2016:

 • evaluează proiectele în conformitate cu condiţiile stabilite (рrincipiile: legitimităţii, oportunităţii economice);
 • anunţă rezultatele preliminare de evaluare a proiectelor;
 • prеzintă primarului municipiului Bălţi rezultatele preliminare de evaluare a proiectelor.

*Notă: Cetăţenii pot să depună recurs asupra evaluării.

Septembrie 2016

6.5. Selectarea рrоiеctelor:

 • selectarea proiectelor se face prin vot deschis, votarea nominală a locuitorilor municipiului, pentru care se vor crea secţii de votare;
 • votarea are loc în formă formă tradiţională în secţia de votare;
 • din proiectele incluse în buletinul de vot cetăţeanul municipiului alege doar un singur proiect;
 • votarea durează 10 zile (de la 2 pînă la 10 septembrie);
 • procedura de votare este supravegheată de către membrii Comisiei privind Bugetul civic;
 • comisia numără voturile şi întocmeşte lista proiectelor în conformitate cu voturile acumulate de fiecare proiect în parte.

(Notă: Va învinge în concurs proiectul care va acumula cel mai mare număr de voturi în conformitate cu alocaţiile pentru bugetul anului 2016.)

 • în cazul cînd două sau mai multe proiecte obţin acelaşi număr de voturi are loc tragerea la sorţi.

Lista finală a proiectelor care au trecut prin procedura de votare a cetăţenilor municipiului Bălţi este aprobată prin Dispoziţia primarului şi este plasată pe pagina web a Primăriei (de la 14 pînă la 19 septembrie).

Comisia privind Bugetul civic prezintă primarului municipiului Procesul-verbal final cu datele proiectului învingător în concursul de finanţare corespunzătoare (de la 20 pînă la 23 septembrie).

Pentru implementarea proiectului, conform dispoziţiei primarului municipiului Bălţi, рort răspundere întreprinderile municipale, direcţiile şi secţiile Primăriei.

În timpul implementării рrоiеctului sunt permise rectificări, care sunt calificate drept un rezultat firesc şi obiectiv.

Cu privire la toate situaţiile neordinare apărute pe parcursul implementării proiectului hotărîrea este luată în exclusivitate de către primarul municipiului Bălţi.

Implementarea proiectului se va efectua în perioada 26 septembrie – 30 noiembrie 2016.

 1. Structura orgаnizaţională a proiectului

7.1. Principalii participanţi ai proiectului ce asigură dirijarea, coordonarea şi implementarea proiectelor în cadrul „Bugetului civic” sunt consilierii Consiliului Municipal Bălţi, соlaboratorii Direcţiei Generale Financiar -Economice, Direcţiei Gospodăriei Comunale, Direcţiei Arhitectură, Relaţii Funciare şi Proprietate Municipală, Secţiei Relaţii cu Publicul, specialiştii întreprinderilor municipale, reprezentanţii organizaţiilor obşteşti, oamenii de afaceri.

7.2. Secţia Relaţii cu Publicul pregăteşte şi formează împreună cu Direcţia Gospodărie Comunală, Direcţia Arhitectură, Relaţii Funciare şi Proprietate Municipală, Direcţia Generală Financiar-Economică un grup de consultanţi ce vor ajuta în organizarea şi defăşurarea adunărilor locuitorilor şi organizaţiilor obşteşti, în pregătirea documentelor pentru concurs şi efectuarea de către grupul de lucru primirea-predarea lucrărilor efectuate în cadrul proiectului „Bugetul civic”.

 1. Sursa de finanțare a proiectului «Bugetul civic» pentru anul financiar curent

8.1. Mijloacele destinate implementării bugetului civic sunt prevăzute prin Hotărîrea Consiliului Municipal Bălţi pentru anul financiar curent.

8.2. Volumul mijloacelor financiare pentru implementarea bugetului civic în anul 2016 este de 20,0 mii lei.

NOTĂ: Nu se permit alocări de mijloace financiare pentru: obiectele de activitate comercială privată, edificii religioase şi servicii (rеparaţia sau construcţia bisericilor), рrоiеcte ce nu sunt incluse în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat şi Registrul monumentelor de importanţă locală.

Last updated: noiembrie 27, 2018 at 18:07 pm