09:00 - 17:00
(0 231) 2-64-50

Lista ÎM

Întreprinderi municipale // Servicii publice

Gospodăria comunală municipală reprezintă un mecanism complex structurat pe domenii de servicii prestate. Însă, deşi este administrată la nivelul corespunzător, necesită investiţii consistente în tehnică şi utilaje, întrucît aceastea sunt de un grad avansat de uzură. Totuşi, cele 12 întreprinderi municipale depun efort sporit pentru întreţinerea fondului locativ, drumurilor publice, reţelelor de comunicare, etc., menţinînd aspectul atrăgător al localităţii.

Conducătorii întreprinderilor, în scopul eficientizării serviciilor publice prestate, nu ratează ocazia de a se implica activ în atragerea investiţiilor înregistrînd deja succese în domeniul respectiv.

Întreprinderea municipală «Gospodăria locativ-comunală Bălţi»

glc logo

Administratorul interimar: Chiaburu Tatiana Ion
Adresa juridică: str. I. Franco, 19
Telefonul de contact: (0 231)8-00-44
Fax: (0 231)8-00-44
Adresa electronică: im_glc_balti@mail.ru

Fila istorică
Întreprinderea Municipală „GLC Bălţi”repreziută întreprindere de domeniul serviciilor publice de gospodărie comunală. Întreprinderea este fondată în temeiul Deceziei Consiliului Municipal Bălţi nr.6/33 din 05.05.2011 „Cu privire la fondarea întreprinderea Municipală «Gospodăria locativ-comunală Bălţi”.

Principalele activităţi al întreprinderii:
* Deservirea tehnică şi reparaţia fondului de locuinţe;
* Deservirea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă rece, evacuarea apelor uzate din interiorul blocului şi de încălzire centrală;
* Salubrizarea locurilor de uz caznic, terenurilor din interiorul cartierilor municipiului şi terenurilor aferente blocurilor locative;
* Deservirea tehnică şi reparaţia ascensoarelor.

Acte normative

Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”

Decizia CMB nr. 8/7 din 10.12.2019 „Cu privire la executarea temporar a atribuțiilor funcției de administrator al Î.M. „Gospodăria Locativ-Comunală”
Decizia CMB nr. 1/9 din 27.03.2019 „Cu privire la introducerea modificărilor în decizia Consiliului mun. Bălți nr. 16/58 din 27.12.2018 „Cu privire la aprobarea contractelor cu ÎM “Gospodăria Locativ-Comunală Bălți”””
Decizia CMB nr. 3/11 din 30.03.2017 „Cu privire la întroducerea modificărilor în decizia CMB nr. 6/49 din 27.10.2011 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnică și reparația blocurilor locative și echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare cu apă, de evacuare a apei uzate, de alimentare cu energie electrică, de încălzire)”
Dispoziția primarului nr. 94 din 17.03.2017 „Cu privire la introducerea modificărilor în dispoziția primarului nr. 110 din 14.03.2016 „Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale”
Dispoziția primarului nr. 47 din 08.02.2017 „Cu privire la aprobarea componenței nominale în Consiliul-Director al ÎM „Gospodăria locativ-comunală Bălți”
Dispoziția primarului nr. 110 din 14.03.2016 „Cu privire la desemnarea persoanelor responsabile de listele electorale”
Decizia CMB nr. 15/15 din 12.11.2015 „Cu privire la modificarea anexei nr. 1 la decizia CMB nr. 6/49 din 27.10.2011 „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru închirierea apartamentelor, deservirea tehnică și reparația blocurilor locative și echipamentelor tehnice din interiorul blocului (de alimentare cu apă, de evacuare a apei uzate, de alimentare cu energie electrică, de încălzire)”
Decizia CMB nr.
6/33 din 05.05.2011 „Cu privire la inființarea Întreprinderii Municipale Gospodăria locativ-comunală Bălți”, Statutul ÎM „GLC Bălți”

Servicii și tarife
Servicii și tarife
Lista serviciilor

Delegarea atribuțiilor

Rapoarte privind activitatea ÎM
Planul de afaceri pentru a. 2020
Alte materiale la planul de afaceri pentru a. 2020
Raportul privind activitatea financiar-economică și de producere pentru a. 2019
Nota informativă privind activitatea Consiliului administrativ pentru a. 2019
Raport pentru anul 2018
Raport pentru anul 2016
Raport final IM GLC 2014-30.06.2015
Anexa nr.1 IM GLC 2014-30.06.2015
Anexa nr.2 IM GLC 2014-30.06.2015
Info IM GLC Balti 2014-30.06.2015

Întreprinderea municipală «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi»

rynok-fasad
Administratorul interimar: Novicova Svetlana
Adresa juridică: str. Moscovei, 19
Telefonul de contact/fax: (0 231)2-24-36
Adresa electronică: atsvbalti@mail.ru

Fila istorică
Informație istorică ÎM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi»

Acte normative

Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”
Statutul ÎM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi»
Regulamentul Consiliului-Director al ÎM «Amenajarea teritoriului şi spaţii verzi Bălţi»

Servicii și tarife
Activitatea de bază a întreprinderii este amenajarea spațiilor verzi de folosință generală, întreținerea lor, inclusiv următoarele obiecte:
1.Parcurile, scuarurile
2.Spații verzi de folosință generală, spații verzi pentru odihnă și agrement, spații verzi din cuprinsul artelelor de circulație, bulevarde, parcuri-păduri, plantații de protecție.
3.Stațiile de salvare.
4.Monumente ale patrimoniului cultural.
5.Havuzul orășenesc.
Administrarea și gospodărirea spațiilor verzi de folosință generală trebuie să asigure următoarele obiective:

   • Curățenia sanitară a străzilor, parcurilor, scuarurilor, bulevardelor, parcurilor-pădurilor, și altor spații verzi de folosință generală, salubrizarea;
   • Curățenia sanitară a malurilor răului și plantațiilor de protecție a surselor de apă;
   • Transportarea deșeurilor;
   • Întreținerea și amenajarea spațiilor verzi folosite în interes public;
   • Reparația utilajului și construcțiilor amplasate pe teritoriul spațiilor verzi folosite în interes public ( bănci, garduri, peluze, terenuri de joacă pentru copii, elementelor sportive, estradelor de vară etc.)
   • Gospodărirea spațiilor verzi ( plantarea florilor, arburilor și arbuștilor, îngrijirea lor și alt.);
   • Repararea și îngrijirea gazoanelor;
   • Protecția spațiilor verzi prin metode biologice;
   • Defrișarea și regenerarea arburilor;
   • Întreținerea zonelor de odihnă publică;
   • Întreținerea stațiilor de salvare pe apă.

Delegarea atribuțiilor

Rapoarte privind activitatea ÎM
Darea de seamă a ÎM „AT și SV” privind programul „Ocrotirea mediului înconjurător” pentru perioada de iarnă 2019 — 2020(cheltuieli)
Raport pentru anul 2018
Raport de audit intern la ÎM SV și AT an. 2015
Informație privind rezultatele misiunii de audit intern la ÎM SV și AT an. 2015

Întreprinderea municipală «Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi»

Întreprinderea municipală «Aprovizionare»

glc logo
Director: Osoianu I. N.
Adresa juridică: str. Libertăţii, 16
Telefonul de contact/fax: (0 231)2-20-04

Fila istorică
Întreprinderea Municipală «Aprovizionare» a fost fondată de Consiliul Municipal Bălți, în baza deciziei № 15/20 din 11.11.1995 și dobîndește statut de persoană juridică din momentul înregistrării ei la Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiției al R.M. din 28.02.1996 cu numărul de înregistrare 121036919, cu sediul R.M. mun. Bălți, str. Clea Ieșilor16.
Numarul de identificare de stat – codul fiscal IDNO 1004602000096.
Din data 01.06.1999 se modifica adresa juridical – noua adresă juridică-mun.Baiți str. Libertății 16.
Capitalul statutar al întreprinderii constitue 5400 lei.
Întreprinderea Municipală «Aprovizionare» posedă de independență economică, financiară și organizațională, are bilanț propriu, ștampilă cu denumirea sa, cont de decontare în BC «Moldindconbanc» S.A., adresă poștală și alte rechizite necesare, prevăzute de Legislația Republicii Moldova.
Activitatea Întreprinderii este reglamentată de Codul Civil al R.M., Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legea privind administrația publică locală, Statutul întreprinderii, contractul colectiv de muncă, alte legi și acte normative.
Consiliul Municipal îsi exercită drepturile de gestionar al întreprinderii prin intermediul Consiliului – Director, care este un organ collegial de administrare al Întreprinderii.
Activitea de bazăa întreprinderii(55.51.0 – сantină) – alimentarea elevilor dinl instituțiile de învățământ mun,Bălți, satul Sadovoe și satul Elizaveta.
Întreprinderea Municipală «Aprovizionare» în anul 2016 a acordat servicii de alimentație pentru 13411 elevi din liceile și gimnaziile mun.Bălți, 450 elevi din Ș.P.№ 3, 640 elevi din Ș.P.№4 și 480 copii din tabăra de odihnă«Olimpieț».

Acte normative

Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”
Decizia CMB nr. 3/48 din 28.07.2011 „Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii municipale „Aprovizionare” în redacția nouă”
Statutul ÎM „Aprovizionare”
Dispoziția primarului nr. 153 din 27.04.2017 „Cu privire la modificarea și completarea dispozișiei primarului mun. Bălți nr. 592 din 09.09.2015 cu modificări și completări ulterioare” (Consiliul-Director)
Regulamentul Consiliului-Director al ÎM „Aprovizionare”
Certificat de înregistare ÎM „Aprovizionare”
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Dispoziția primarului nr. 156 din 14.09.2015 „Cu privire la numirea dlui Ivan Osoianu în funcția de director”
Decizia CMB nr. 7/49 din 20.07.2017 „Cu privire la aprobarea proiectului Contractului privind administrarea proprietății municipale cu drept de gestiune economică de către ÎM „Aprovizionare” și abrogarea deciziei CMB nr. 6/69 din 29.06.2017″

Dispoziția primarului nr.15 din 14.09.2015 „Cu privire la numirea dlui Ivan Osoianu în funcția de director”
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice

Servicii și tarife
Costul serviciilor

Delegarea atribuțiilor

Rapoarte privind activitatea ÎM
Informația despre activitatea în perioada anului 2019
Raport pentru anul 2018
Darea de seamă ÎM «Aprovizionare» pe anul 2016
Dinamica principalilor indicatori financiari și economici pe anul 2016

Întreprinderea municipală «Stadionul «Olimpia Bălţi»

Administratorul interimar: Sadovnicov I. A.
Adresa juridică: mun. Bălţi, str. Kiev, 155
Telefonul de contact/fax: (0 231)2-03-14

Fila istorică

Acte normative

Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”
Statutul ÎM „Stadionul „Olimpia Bălţi”
Regulamentul Consiliului-Director al ÎM „Stadionul „Olimpia Bălţi”
Extras nr. 45534 din 13.09.2016 din Registrul de stat al persoanelor juridice

Servicii și tarife

Delegarea atribuțiilor

Rapoarte privind activitatea ÎM

Întreprinderea municipală «Direcţia de troleibuze din Bălţi»

troleibuz

Director: Avramenco Serghei
Telefonul de contact: (0 231)7-49-82
Inginerul-şef: Caliujnii Victor
Telefonul de contact: (0 231)7-49-80
Contabil-şef: Turcan Valentina
Telefonul de contact: (0 231)7-13-60
Serviciul resurse umane:
Telefonul de contact: (0 231)7-49-60

Fila istorică
Fila istorică
Î.M. „Direcţia de troleibuze” a fost înfiinţată în a. 1972. Pe atunci funcţiona doar o singură rută – Molodova – Aeroport cu lungimea de 7,2 km pe care se deplasau 20 de troleibuze. În acel an au fost transportate circa 2,5 mln de persoane. Cifra colaboratorilor era de 96 oameni. Baza de reparaţie o constituia un singur şanţ de vedere şi o încăpere din lemn pentru personal.
În anul 1990 deja funcţionau 4 rute cu lungimea de 38,8 km pe care circulau 90 de troleibuze, volumul transportărilor majorîndu-se de 4,5 ori, atîngînd cifra de 22,8 mln de persoane. Pentru deservirea şi repararea transportului a fost construit Depoul de troeibuze. Astăzi aici muncesc 315 colaboratori. 2 din ei activează din ziua fondării întreprinderii. Acestea sînt muncitorul Vladimir Batîri și mecanicul Anatolie Remarciuc.
Pe parcursul a multor ani conducătorii de troleibuze Adamco Nicolai, Noni Vasile, Chitac Natalia şi Capusciac Dumitru lucrează fără accidente rutiere.
În rezultatul expluatării îndelungate a mașinilor,care constituia peste 20 ani,iar unele 30 ani, parcul s-a uzat și s-a invechit. Din cauza lipsei de bani parcul nu putea fi actualizat și înoit. Pentru salvarea situației în anul 2001 a fost creată o echipă pentru efectuarea reparaţiilor capitale a troleibuzelor uzate. Datorită măiestriei echipei create sub conducerea fostului şef-adjunct Iurii Ozerov a fost efectuată reparația capitală a 30 de troleibuze. Cheltuielile acestor reparaţii au consituit cu 70% mai puţin, decît ele ar fi fost reparate în alte părţi, în special în or.Chișinău.
În anul 2011, numărul de troleibuze, care operau pe rutele urbane, era de 35 troleibuze, din care 22 de troleibuze de model „ЗиУ-9”, 2 „ЗиУ-10” (varianta scurtă), 3 de troleibuze АКСМ-20101 ( produse in Republica Belarus), 1 — Škoda 14Tr13/6M și 7 -ВМЗ-5298.00 (ВМЗ-375) „Lider” (de producție din Rusia,Vologda).
În anul 2013, banca Europeană de reconstrucție și dezvoltare (BERD) a emis municipiului Bălți un credit în suma de 3.000.000 euro pentru achiziționarea a 23 de troleibuze noi. De asemenea, BERD a alocat un grant în suma de 1600000 euro pentru îmbunătățirea infrastructurii întreprinderii municipale.
În anul 2014, datorită acestui credit au fost achiziționate 23 de mașini noi, marca Аксм. Astfel, parcul a fost actualizat pe 70%.
Pe data de 26.06.2017 întreprinderea a marcat jubileul – 45 ani de la data inființării.

Acte normative

Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”
Decizia CMB nr. 11/50 din 05.12.2017 „Cu privire la aprobarea comenzii serviciilor de transport public electric în mun. Bălți pentru anul 2018”
Decizia CMB nr. 4/1 din 11.05.2017 „Cu privire la aducerea bugetului municipal Bălți pe anul 2017, aprobat prin decizia CMB nr. 13/1 din 16.12.2016, în concordanță cu Legea nr. 33 din 17.03.2017 pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr. 279/2016” (Dreptul la înlesnirile)
Decizia CMB nr. 3/3 din 30.03.2017 „Cu privire la modificarea deciziei CMB nr. 11/3 din 04.11.2016 „Cu privire la aprobarea tarifului pentru un vehicul-km parcurs de către mijloacele de transport ale ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi”pe anul 2017”
Decizia CMB nr. 14/58 din 22.12.2016 „Cu privire la modificarea şi completarea Statutului ÎM „Direcţia de Troleibuze din Bălţi”, aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 2/37 din 23.02.2012 „Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălţi” în redacţie nouă”
Dispoziția primarului nr. 8 din 12.01.2016 „Cu privire la modificarea și completarea dispoziției primarului mun. Bălți nr. 594 din 09.09.2015 cu modificări și completări ulterioare” (Consiliul-Director)
Dispoziția primarului nr. 211 din 14.12.2015 „Cu privire la prelungirea terminului contractului individual de muncă încheiat cu dl Serghei Avramenco”
Dispoziția primarului nr. 180 din 16.10.2015 „Cu privire la desfacerea contractului individual de muncă încheiat cu dl Serghei Mihailov”
Decizia CMB nr. 2/4 din 28.03.2013 „Cu privire la aprobarea tarifelor de călătorie în transportul de pasageri municipal”
Decizia CMB nr. 2/37 din 23.02.2012 „Cu privire la aprobarea Statutului Întreprinderii Municipale „Direcția de Troleibuze din Bălţi” în redacţie nouă”, Statutul ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălţi”, Regulamentul Consiliului-Director al ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălţi”

Servicii și tarife
Prestarea serviciilor – traficul pasagerilor
Tarife
Taxe pentru locațiunea proprietății publice a ÎM „Direcția de Troleibuze din Bălţi”

Delegarea atribuțiilor
Decizia CMB nr. 9/1 din 10.10.2013 „Cu privire la aprobarea proiectului Contractului privind prestarea serviciilor de transport public electric în mun. Bălți încheiat între Consiliul municipal Bălți și ÎM «Direcţia de troleibuze din Bălţi» în cadrul proiectului „Troleibuze pentru mun. Bălți”

Rapoarte privind activitatea ÎM
Activitatea economico-financiară 2019
Executarea programului de producere industrială pentru a. 2019
Programul de producere industrială pentru a. 2020
Dinamica indicatorilor pentru 3 ani de activitate (2017-2019)
Raportul conducătorului
Raport IM DTB 2014-2015
Info IM DTB 2014-2015
Anexa IM DTB 2014-2015

Întreprinderea municipală «Hotelul «BĂLŢI»

hotel
Administratorul interimar: Vlos Svetlana Vasilii
Telefonul de contact: 0 (231)6-13-66
Contabil-şef: Caba Svetlana Ion
Telefonul de contact: 0 (231) 6-14-17
Adresa juridică: str. M. Sadoveanu,1
Telefonul de contact (administrator): (0 231)8-00-44
Fax: 0 (231) 6-11-37
Adresa electronică: im_glc_balti@mail.ru
Pagina web ofocială: hotelulbalti.md

Fila istorică

Acte normative

Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Decizia CMB nr. nr. 14/62 din 22.12.2016 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 5/13 din 24.06.2010 „Cu privire la aprobarea Statutului întreprinderii municipale “Hotelul “Bălţi” în redacţie nouă„ cu modificări şi completări ulterioare”
Autorizație sanitară de funcționare
Act de clasificare
Certificat de înregistrare ÎM “Hotelul “Bălţi”

Servicii și tarife
Costul serviciilor
Lista serviciilor

Delegarea atribuțiilor

Rapoarte privind activitatea ÎM
Planul de afaceri pentru a. 2020
Raport de activitate pentru a. 2019
Raport de activitate a Consiliului administrativ pentru a. 2019
Raport pentru anul 2018

Întreprinderea municipală «Centrul de Studiere a Limbilor «Limba noastră»

im limba noastra
Administratorul interimar: Anjela Nicolova
Adresa juridică:> p. Independenței,1, Primăria, bir.430
Telefoane de contact: 0 (231)2-50-81, 0 686 06 577,0 684 09 288
Adresa electronică: centrul1993@mail.ru

Fila istorică
Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”a fost fondat ca întreprindere municipală la 26 decembrie 1993.
Domeniul principal de activitate,conform Statutului este predarea limbilor-română,engleză,germană și franceză adulților și copiilor,lucrătorilor întreprinderilor,organizațiilor,care își au sediul în mun. Bălți.
Sursele financiare alocate din bugetul municipal Bălți,sunt îndreptate pentru studierea limbii române de către colaboratorii instituțiilor și organizațiilor bugetare.
Programul cursului de studiere a limbilor pentru adulți este prevăzut pentru o 100 de ore academice.Pentru copii și adolescenți-120 de ore academice în perioada anului de învățămînt,în timpul verii un curs intensiv de 50 de ore academice. Limbile se studiază pe nivele după sistemul european.
În grupele bugetare programul pentru studierea limbii române este de 150 de ore academice pentru fiecare nivel-în total 2 niveluri.
La sfîrșitul fiecărui nivel ascultătorilor li se eliberează un Certifacat al întreprinderii municipale conform modelului stabilit.
Întreprinderea are angajați calificați,care cunosc metode inovatoare de predare a limbilor,ce permit organizarea procesului de studii în mod practic și atractiv.
La întrprindere sunt stabilite:un sistem flexibil de plată,orar de frecventă după dorința ascultătorilor,un sistem de reduceri,prețuri acceptabile-prețul unei ore academice este de 30 lei.

Acte normative

Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
Decizia CMB nr. 11/11 din 30.09.2010 „Cu privire la aprobarea Statutului ÎM „Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră” în redacție nouă”
Statutul ÎM „Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”
Decizia CMB nr. 9/22 din 30.07.2015 „Cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului-Director al ÎM „Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”
Regulamentul Consiliului-Director al ÎM „Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”

Servicii și tarife
Servicii și tarife ÎM „Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră”
Lista serviciilor

Delegarea atribuțiilor

Rapoarte privind activitatea ÎM
Nota informativă privind rezultatele financiar-economice pentru a. 2019
Nota informativă privind activitatea consiliului de administarție pentru a. 2019
Raport pentru anul 2018
Raport privind activitatea ÎM „Centrul de Studiere a Limbilor „Limba noastră” pentru anul 2016

Întreprinderea municipală «Termogaz - Bălţi»

Administratorul interimar: Stepan Munteanu
adresa: str. Feroviarilor, 19a
anticamera: (0231) 4 – 10 – 54
contabil: Valentina Oboroc – (0231) 4-16-04
secţia de vînzări, contabilitate: (0231) 4 – 16 – 51
şef de producere şi distribuire energiei termică: Oleg Strelcov – (0231) 4 – 52 – 66
maistru SEM, SPT, controlor: (0231) 4 – 29– 30
Zi de primire la şeful întreprinderii – luni, de la 14.00 pînă la 16.00
e-mail: termogaz_bl@mail.ru

Fila istorică

Acte normative

Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”
Decizia CMB nr. 11/13 din 30.09.2010 „Cu privire la aprobarea Statutui întreprinderii municipale „Termogaz – Bălţi” în redacția nouă”
Statutul ÎM „Termogaz – Bălţi”
Decizia CMB nr. 9/25 din 30.07.2015 „Cu privire la aprobarea componenței Consiliului-Director al ÎM „Termogaz – Bălţi”
Regulamentul Consiliului-Director al ÎM „Termogaz – Bălţi”
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice

Servicii și tarife
Lista serviciilor

Delegarea atribuțiilor

Rapoarte privind activitatea ÎM
Planul de activitate pentru a. 2020
Raportul cu privire la activitatea financiar-economică pentru a. 2019
Raportul cu privire la activitatea Consiliului de administrație pentru a. 2019

Întreprinderea municipală «Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic» (Î.M. «DCC CU»)

hotel
Administratorul interimar: Larisa Bragari
Adresa: str. Păcii, 38 (etajul 3)
Tel.: 0231 2-40-83
fax: 0231 2-64-31
e-mail: uks_ez@mail.ru
Fondatorul: Consiliul municipal Bălţi

Fila istorică
Informaţie istorică
Întreprinderea Municipală „Direcţia de Construcţii Capitale comanditar unic mun. Bălţi” a fost fondată în luna decembrie 1993 în baza Secţiei Construcţii Capitale a Primăriei mun. Bălţi şi înregistrată ÎM „DCC CU” mun. Bălţi ca persoană juridică cu cont de decontare nr. 222470400077, deschis în BC „Banca Socială” SA mun. Bălţi, data înregistrării 02.12.1993 cu nr. 1002602005237 la Camera Înregistrării de Stat. Adresa juridică: mun. Bălţi, str. Păcii, 38 (et. III) tel./fax 0 231 2-64- 31.
Statele de personal ale ÎM DCC CU mun. Bălţi întruneşte 14 persoane, dintre care specialişti pentru supravegherea tehnică în diverse domenii atestaţi – 3 persoane, director, contabil, specialist pentru achiziţii de stat şi aprovizionarea tehnico-materială, finansist, referent-statistic, şef al bazei de producere, şofer-magazioner, paznici – 3 persoane, personal tehnic (dereticătoare).
ÎM DCC CU posedă în baza dreptului de proprietate încăpere de oficiu şi baza de producere cu suprafaţa de 4 ha.
Genul principal de activitate al ÎM DCC CU este exercitarea funcţiilor de Beneficiar la obiectele, ce se construiesc din contul diverselor surse de finanţare.
ÎM DCC CU are o experienţă bogată de lucru cu Ministerul Finanţelor, Agenţia pentru achiziţii de stat, ADR-Nord, diverse ministere şi departamente, Curtea de Conturi, bugetele de toate nivelele, organizaţii de construcţie şi altele.
Venitul principal ÎM DCC CU î-l obţine de la executarea genului principal de activitate – organizarea procesului de construcţie de la acumularea datelor iniţiale pînă la darea în exploatare în termen a obiectelor în conformitate cu legislaţia în vigoare.
– asigură eficacitatea deciziilor de proiect prin acumularea completă şi calitativă a datelor iniţiale, coordonărilor şi autorităţilor necesare;
– asigură supravegherea tuturor lucrărilor, executate la obiecte, pe parcursul întregii perioade de construcţie;
– încheie contracte cu organizaţiile antreprenor cu aprobarea planului calendaristic de lucrări şi ţinînd cont de tehnologia executării lucrărilor;
– asigură supravegherea asupra întocmirii corecte şi în comformitatea cu Normele şi
Regulile în Construcţii, cu Standardele de Stat, cu alte Regulamente Tehnice şi Legislaţia RM a documentaţiei enumerate mai jos:
a) proiectul pentru construcţia Obiectului;
b) lista lucrărilor şi graficul executării lor;
c) documentaţia de proiect şi deviz;
d) documentaţia de lucru.
– asigură supravegherea asupra mersului lucrărilor geodezice, de construcţie şi montaj, inginereşti şi încercărilor, efectuate de Antreprenor, şi corespunderea lor Normelor şi Regulilor în Construcţii, Standardelor de Stat, altor Regulamente Tehnice şi Legislaţiei RM.
– asigură controlul asupra respectării de către Antreprenor a proceselor tehnologice în construcţii.
– asigură controlul asupra calităţii materialelor de construcţie folosite, utilajului accesoriilor, în conformitate cu Normele şi Regulile în Construcţie, Standardelor de Stat şi alte Regulamente Tehnice şi Legislaţiei RM.
– asigurarea controlului asupra costului lucrărilor, verifică preţurile şi documentele prezentate pentru achitarea de către organizaţiile antreprenor, furnizori, organizaţiile proiectante şi altele pentru lucrările executate, producţia livrată şi serviciile prestate;
– controlul termenelor de executare a lucrărilor de construcţie şi montaj, prevăzute în contractul de antrepriză şi graficul de executare a lucrărilor, aprobat de beneficiar.
– controlul asupra înlăturării la timp a defectelor, depistate în timpul executării lucrărilor şi recepţia lor.
– participă la recepţia lucrărilor finisate.
– participă la recepţia şi înlocuirea actelor lucrărilor ascunse.
– asigură controlul actelor privind corespunderea lor volumului lucrărilor executate şi calităţii.
– efectuează analiza documentaţiei iniţiale de proiect şi deviz pentru fiecare contract, indicat în specificaţie, viz-a- viz de corespunderea lucrărilor de proiect şi componenţei materialelor necesităţilior de facto pentru obiectul dat, corespunderea lucrărilor de deviz, componenţa materialelor şi preţul lor proiectului, corespunderea documentaţiei iniţiale de proiect şi deviz şi contractuale Normelor şi Regulilor în Construcţie şi altor norme obligatorii. Executorul prezintă Constructorului rezultatul lucrărilor sub formă de raport în scris (conform acordului suplimentar).
– odată cu finisarea lucrărilor de construcţie şi montaj la obiect imediat anunţă beneficiarul.
– imediat anunţă Beneficiarul şi pînă la primirea de la el a indicaţiilor, stopează lucrările în caz de depistare:
a) a materialelor de construcţie, utilajului, documentaţiei tehnice necalificate, inutilizabile.
b) consecinţelor nefavorabile posibile pentru Beneficiar de îndeplinire a indicaţiilor lui despre alte metode de executare a lucrărilor.
c) încălcării tehnologiilor şi înrăutăţirii calităţii lucrărilor de construcţie şi montaj. În caz dacă, vor fi depistate lucrări de construcţie şi montaj executate necalitativ, imediat va anunţa Beneficiarul şi va cere de la antreprenor (fără majorarea costului lucrărilor conform Contractului) lichidarea în termeni cît mai restrînşi a defectelor depistate. La ncesitate înaintează obiecţii pentru nerespectarea obligaţiunilor contractuale.
ÎM DCC CU după finisarea construcţiei obiectului adună comisia de dare în exploatare şi-i prezintă obiectele pregătite pentru darea în exploatare şi participă în activitatea comisiei. Transmite după recepţie de către comisia de primire obiectele organizaţiilor de exploatare, precum şi documentaţia de proiect şi deviz, tehnică, elaborate pînă şi în procesul de construcţie.
Experiența de muncă anterioară ÎM DCC CU este anexată în “Lista obiectelor la care au fost realizate lucrări de supraveghere tehnică” în perioada din anul 2001 și pînă în prezent.

Acte normative
Organigrama
Planul de activitate pentru anul 2020
Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”
Decizia CMB nr. 3/26 din 31.03.2016 «Cu privire la aprobarea componenţei nominale în Consiliul-Director al ÎM «Direcţia de construcţii capitale comanditar unic mun. Bălţi»
Regulamentul Consiliului-Director al ÎM „DCC CU”, componența Consiliului-Director al ÎM „DCC CU”
Statutul ÎM „DCC CU”

Servicii și tarife
Servicii şi tarife

Delegarea atribuțiilor
Contract de delegare a serviciilor nr.1 din 29.06.2017

Rapoarte privind activitatea ÎM<
Raportul de activitate a întreprinderii pentru anul 2019
Raportul de activitate a Consiliului administrativ pentru anul 2019
Raportul de activitate pentru anul 2017
Lista obiectelor la care au fost realizate lucrări de supraveghere tehnică

Întreprinderea municipală «Biroul arhitectură şi sistematizare»

Administratorul interimar: Andrian Țugui
Adresa: Piaţa Independenţei, 1
Tel.: (0 231) 2-20-16
fax: (0 231) 2-20-16
e-mail: birarhsis@gmail.com
tel. secţia proectare (0 231) 2-94-78
tel. secţia cadastru funciar (0 231) 2-32-95

Fila istorică
Certificat de înregistrarede Stat a întreprinderii „Biroul arhitectură şi sistematizare”

Acte normative

Decizia CMB nr. 2/45 din 25.02.2020 „Cu privire la demisia dnei Evghenia Grati”

Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”
Decizia CMB nr.5/10 din 24.06.2010 „Cu privire la aprobarea Statutului ÎM „Biroul arhitectură şi sistematizare” în redacție nouă”
Decizia CMB nr.3/21 din 03.06.2004 „Privind aprobarea Statutului ÎM „Biroul municipal de producție, proiectări și sistematizări de pe lîngă Direcția de arhitectură și urbanism a primăriei mun. Bălți” în redacție nouă cu shcimbarea denumirii întreprinderii și sediului acesteia”
Statutul ÎM „Biroul arhitectură şi sistematizare”

Servicii și tarife
Planul de afaceri a serviciilor pentru a. 2020
Servicii și tarife ÎM „Biroul arhitectură şi sistematizare”
Lista serviciilor

Delegarea atribuțiilor

Rapoarte privind activitatea ÎM
Raportul activității financiar-economice pentru a. 2019
Nota informativă privind activitatea Consiliului administrativ pentru a. 2019
Raport pentru anul 2018
Raport privind activitatea ÎM „Biroul arhitectură şi sistematizare” pentru anul 2017

Întreprinderea municipală «Regia «Apă-Canal-Bălţi»

apa-canal
Administratorul interimar: Leonid Babii
Adresa: I. Cearupin, 1
Tel.: (0 231)7-24-35
e-mail: info@apa-balti.md
Pagina web ofocială: apa-balti.md

Fila istorică
Fila istorică

Acte normative

Decizia CMB nr. 3/1 din 02.03.2020 „Cu privire la demisia dnei Irina Zubenina”

Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”
Decizia CMB nr. 1/52 din 27.03.2019 „Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general întreprinderii Municipale Regia „Apă-Canal-Bălți””
Decizia CMB nr. 1/46 din 27.03.2019 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 13/13 din 27.09.2018 “ Cu privire la restituirea patrimoniului municipal din administrarea cu drept de gestiune economică ÎM „Regia „Apă-Canal-Bălți””””
Decizia CMB nr. 14/61 din 22.12.2016 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului mun. Bălţi nr. 9/20 din 30.07.2015 «Cu privire la aprobarea componenţei nominale în Consiliul-Director al ÎM «Regia „Apă-Canal-Bălţi”» cu modificări şi completări ulterioare”
Statutul ÎM „Regia „Apă-Canal-Bălţi”

Servicii și tarife
Tarife pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă
Tarife pentru serviciile suplimentare în baza preţurilor fixate

Delegarea atribuțiilor
Decizia CMB nr. 1/21 din 01.02.2017 „Cu privire la atribuirea unor servicii de interes economic general ÎM „Regia „Apă-Canal-Bălţi”

Rapoarte privind activitatea ÎM
Raport pentru anul 2019
Business Plan pentru anii 2020-2024
Raport pentru anul 2018
Informație privind rezultatele misiunii de audit intern la ÎM Regia Apa Canal Balti pentru an. 2014-2015

Întreprinderea municipală «Asociaţia pieţelor mun.Bălți»

hotel
Director: Iurie Vlas
Adresa juridică: str. Libertatii, 2
Telefonul de contact: (0 231)9-38-11
Contabil-şef: (0 231)2-71-50
Contabilitate: (0 231)2-23-68
Fax: (0 231)2-71-50
e-mail: pietelor@mail.ru

Fila istorică

Acte normative

Decizia CMB nr.10/17 din 23.12.2019 „Cu privire la reîncheierea și încheierea сontractelor individuale de muncă cu administratorii întreprinderilor municipale”
Decizia CMB nr.19/66 din 21.12.2015 „Cu privire la întroducerea modificîrilor și completărilor în decizia CMB nr. 3/10 din 03.06.2004 „Cu privire la stabilirea tarifului pentru acordarea locului pentru comercializare la piețile ÎM „Asociația pieților” cu modificările și completările ulterioare”

Dispoziția primarului nr. 150 din 21.08.2015 „Cu privire la numirea dlui Iurie Vlas în funcție de director”

Servicii și tarife
Tarife și servicii ÎM „Asociaţia pieţelor mun.Bălți”

Delegarea atribuțiilor

Rapoarte privind activitatea ÎM
Notă informativă privind veniturile și cheltuielile 2019
Raport financiar de activitate 2019

Last updated: iulie 8, 2020 at 19:14 pm