09:00 - 17:00
(0 231) 54-614

Colegiul de Medicină Bălţi

//
Comentarii10

Adresa: MD-3100 Moldova mun.Balti, str. Decebal,101 “a”
Anticamera:
tel.: 0231 3-20-06
fax: 0231 3-22-83
Email: blcolmed@yandex.ru

 

Colegiul de Medicină Bălţi este o instituţie publică, cu statut juridic non-profit, care realizează procesul de instruire din contul mijloacelor financiare prevăzute în acest scop în Bugetul de Stat şi celor parvenite de la studiile prin contract. Este o componentă a  sistemului  naţional  de învăţămînt, care oferă studii profesional tehnice postsecundare și postsecundare nonterțiare în baza Sistemului de Credite de Studii Transferabile  la profilul  Medicină.

Colegiul de Medicină a evaluat ca instituţie de învăţămînt în baza Şcolii de Felceri şi Moaşe înfiinţată în 1924 în or. Ananiev, regiunea Odesa, transferată în or. Chişinău în 1940 şi apoi în or. Bălţi prin Hotărîrea Sovietului Comisarilor Norodnici nr.729 din 17 august 1945. În august 1945 Şcoala de Felceri şi Moaşe este reorganizată în Şcoală de Medicină cu un contingent 60 elevi şi 2 medici titulari, care desfăşurau orele după masă. Pe durata a circa 6 decenii Colegiul a pregătit peste 19 mii de specialişti surori medicale, moaşe, felceri, felceri-laboranţi, tehnicieni-dentari ce au activat, sau activează cu succes în diverse instituţiil medicale din RM şi de peste hotare, dînd dovadă de profesionalism înalt şi devotament profesiei alese.

În urma proceselor de renovare ale învăţămîntului din republică, Şcolii de Medicină i se atribuie statutul de Colegiu de Medicină prin decizia Guvernului Republicii Moldova nr.440 din 25 iunie 1992, ceea ce presupune o pregătire mai amplă şi mai calitativă a viitorilor lucrători medicali cu studii medii de specialitate.

Colegiul a fost acreditat la 27 mai 2004 prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei nr.53 la specialităţile:

1701-Medicina generală

1702-Stomatologie

1705-Diagnostic de laborator

DATE GENERALE

La etapa actuală Colegiul de Medicină Bălți oferă studii la specialitățile: Specialitatea Medicină generală cu calificarea Asistent medical în diagnosticul de laborator;

Specialitatea Stomatologie cu calificarea Tehnician dentar,

Specialitatea Medicină cu calificarea Asistent medical și

Specialitatea Îngrijirea bolnavilor cu calificarea Asistent medical.

Populația școlară

Număr de elevi –  805.

Număr de grupe – 33

Proveniență – mediu urban-30 %, mediu rural-70 %

Personalul școlii

Numărul total de angajați -117

Cadre didactice – 53 titulari, 28 cumularzi

Personal auxiliar – 64

Colegiul de Medicină Bălți dispune de un bloc de studii cu săli bine amenajate; de bazele clinice (secții specializate), în care elevii au posibilitate de a obține abilități practice de specialitate pentru a activa în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice; de o bibliotecă cu multe exemplare de manuale şi cărţi de specialitate; o sală de lectură cu 30 de locuri confortabile; o sală sportivă cu suprafața de 148,7 m2 ; terenuri la aer liber pentru volei, baschet și atletica ușoară; de 2 cămine, care corespund standardelor actuale, dotate cu utilaje de uz casnic (boilere, cabine de duș, mașine de spălat); de o sală de computere; sală festivă, sală demonstrativă; de un bufet; serviciu medical; de un program divers de activităţi extracurriculare condus de educatori cu experienţă.

Realizarea procesului educaţional în CMB este coordonată şi dirijată de echipa managerială în frunte cu directorul Andrei Sochirca. D-lui aplică un stil democratic de conducere, realizînd activităţile educaţionale în colaborare cu directorii adjuncţi, şefii de secţii şi şefa cabinetului metodic.

Administraţia CMB deţine poziţia de coordonator principal în stabilirea unui proces educaţional orientat spre o performanţă optimă.

Ţinînd cont de perspectiva dezvoltării colegiului, administraţia a determinat direcţiile principale de activitate, a planificat activităţi concrete de control şi cercetare racordate la obiectivele şi propunerile tuturor subdiviziunilor structurale, rezultatul şi efectul cărora se analizează la şedinţe de diferite niveluri şi anume Consiliul Profesoral, Consiliul Administrativ, Consiliul Metodico -Științific, Şedinţele catedrelor etc.

Managementul financiar în colegiu este orgsnizat în conformitate cu cadrul normativ în vigoare sub conducerea  contabilului şef A. Goncear.

Pentru realizarea eficientă a procesului educaţional toţi profesorii contribuie la completarea la timp a fondului de carte şi implicarea biblioteci, condusă de d-na E.Duca, în ameliorarea lucrului corpului didactic.

Nivelul de participare la acţiunile de management este direct condiţionat de coeziunea echipei manageriale şi a colectivului colegiului, de solidaritatea membrilor acestora, dar şi de calitatea relaţiilor interpersonale, în mod special de  respectul reciproc, tactul şi competenţa profesională. Administraţia susţine iniţiativa pedagogică avansată, orientează corpul didactic spre perfecţionare permanentă şi activitate creativă.

Drepturile şi obligaţiunile membrilor echpei manageriale  sunt determinate prin Statutul CMB. Elevii Colegiului sunt integral asiguraţi cu spaţii de cazare, beneficiind de condiţii adecvate in cele două cămine. Colegiul oferă elevilor şi angajaţilor condiţii de alimentare prin intermediul bufetului.

Complexul sportiv include o sală (jocuri sportive, atletică grea (cu trenagere),gimnastică) şi un teren pentru sport. Complexul este amenajat cu utilaj sportiv performant, oferă vaste posibilităţi pentru antrenamente şi competiţii sportive la multe probe, cu precădere la basket, volei, atletism, tenis de masă,  fotbal,  ş.a. Actualmente fiecare al cincilea student este ocupat in unul sau mai multe genuri de sport, preponderenţă oferindu-se basketului, voleiului,  fotbalului.

Echipele sportive ale CMB participă frecvent in diverse competiţii şi spartachiade intercolegiale, municipale.

Colegiul creează condiţii optime pentru funcţionarea autoguvernării studenţeşti prin Consiliul elevilor, Comitetul sindical al elevilor. Elevii  şi angajaţii CMB beneficiază de asistenţă medicală , oferită de serviciul medical al colegiului.

Deviza scolii: ,,Fiecare elev – un specialist cultivat!”

Sperăm pe viitor să fim antrenați în mai multe proiecte cu privire atât la modernizarea și dotarea cu toate cele necesare a instituției cât și la schimbul de experiență dintre elevii noștri și cei de peste hotarele țării. Colegiul nostru este unul cu renume bine câștigat și sperăm pe viitor să avem activitate și mai productivă, pentru ca tinerii să bată la ușile noastre după cunoștințele pe care le putem oferi.

VIZIUNEA

O instituție de învățămînt  dinamică, ce vine permanent in întâmpinarea nevoilor si cerinţelor educaţionale ale comunităţii din zonă, deschisă spre dezvoltarea individuală a elevului în domeniul medicinii, crearea unui climat de muncă şi învăţare  stimulativ, implicarea cadrelor didactice in cursuri, proiecte şi parteneriate educaţionale europene.

Prin valorizarea propriilor experienţe profesionale în colaborare şi parteneriat cu toţi factorii sociali implicaţi în educaţie şi formare-profesională, Colegiul va urmări menţinerea poziţiei de instituţie de învăţămînt performantă, care asigură formarea unui absolvent autonom, responsabil, competent profesional, ce corespunde standardelor de valori ale cetăţeanului european.

MISIUNEA colegiului

Colegiul de Medicină îşi propune:

 • Să-şi dezvolte propria strategie prin diagnoză  şi feed-back, prin planificarea acţiunilor, prin implementare şi prin evaluare cu sens constructiv;
 • Să asigure accesul elevilor din zonă la specialităţile existente, indiferent de condiţia socială si materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţa politică, sau religioasă, din perspectiva  formarii abilitaţilor si competenţelor pentru realizarea succesului personal, in contextul social actual;
 • Să formeze la elevi abilitaţi de comunicare transparentă, abilitaţi de lucru in echipă, necesare inserţiei pe piața muncii;
 • Să descopere şi valorifice la maximum potenţialul intelectual şi creativ al fiecărui elev.
 • Să creeze cadrul organizatoric şi funcţional favorabil schimbării, creşterii calităţii serviciilor educative si a contribuţiei acestora la dezvoltarea personală a elevilor şi a comunităţii, promovării valorilor europene şi ale cetăţeniei active;
 • Să asigure motivarea elevilor pentru profesie si a cadrelor didactice pentru procesul educaţional;
 • Să sprijine iniţiativele tuturor factorilor implicaţi in actul educativ;
 • Să promoveze valoarea;
 • Să asigure aplicarea si respectarea prevederilor legislaţiei şcolare si legislaţiei muncii;
 • Să promoveze un dialog permanent, deschis si flexibil cu partenerii sociali si educaţionali.
 • Să implice cadrele didactice in procesul de formare continua la disciplinele de specialitate si in domeniul consilierii si orientării profesionale;
 • Să implice părinţii şi unele personalităţi din cadrul comunităţii in activităţile extracurriculare ale şcolii, in perspectiva integrării intr-un spaţiu european de cultură şi civilizaţie;
 • Să iniţieze şi să dezvolte proiecte şi parteneriate cu Colegii din ţară şi din Europa.

Misiunea Colegiului de  Medicină  Bălţi  este pregătirea  calitativă a  specialiştilor pentru  sistemul de  sănătate din  republică, dînd dovadă de profesionalism, competitivitate pe piaţa  muncii care să corespundă rigorilor  timpului, standardelor  europene şi internaţionale, capabili  să  acorde  asistenţă medicală de calitate.

Onorîndu-şi statutul de Colegiu unitatea noastră oferă tinerilor servicii educaţionale bazate pe responsabilitate, performanţe, egalitatea şanselor la un înalt standard de calitate, pentru dezvoltarea valorilor umane şi formarea competenţelor profesionale care să corespundă cerinţelor unei societăţi democratice bazate pe cunoaştere.

Pentru realizarea misiunei şi obţinerea unor rezultate înalte în activitatea profesorilor şi a elevilor, corpul didactic al Colegiului se orienteazăspre realizarea următoarelor obiective:

 • Coordonarea procesului de învăţămînt cu Politica Naţională de Sănătate a Republicii Moldova
 • Desfăşurarea activităţilor educaţionale în concordanţă cu Codul Educației al Republicii Moldova, a regulamentului despre organizarea activităţii educaţionale în colegii şi alte acte normative în vigoare elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei
 • Promovarea unui management participativ de perfomanţă prin implicarea cît mai activă a corpului didactic.
 • Implementarea pe larg a învăţămîntului centrat pe elev, orientat  la formarea  de  competenţe  corespunzătoare standardelor  naţionale şi europene.
 • Realizarea demersurilor didactice în conformitate cu ghidurile şi Protocoalele Naţionale în vigoare.
 • Organizarea şi desfăşurarea eficientă a procesului de formare continuă şi atestare a cadrelor didactice.
 • Crearea condiţiilor optime pentru realizarea potenţialului intelectual şi creativ al fiecărui elev.
 • Renovarea bazei tehnico – materiale a Colegiului.
 • Corelaţia optimă a tehnologiilor tradiţionale cu cele moderne în vederea eficientizării randamentului şcolar.
 • Implementarea strategiilor educaţionale avansate în procesul de predare – învăţare – evaluare în vederea identificării şi promovării elevilor dotaţi.
 • Menţinerea şi extinderea parteneriatului cu alte instituţii.

 

Last updated: iunie 13, 2017 at 16:22 pm

10 Responses

  1. Margarita Pryakina

   Ceea ce ține de contracte la asistentă medicală nu este în competența Primăriei, însă întrebarea dată puteți adresa direct instituției respective Adresa: MD-3100 Moldova mun.Balti, str. Decebal,101 “a”
   Anticamera:
   tel.: 0231 3-20-06
   fax: 0231 3-22-83
   Email: blcolmed@yandex.ru

  1. Margarita Pryakina

   Toate întrebările adresați aici Colegiul de medicină Adresa: MD-3100 Moldova mun.Balti, str. Decebal,101 “a”
   Anticamera:
   tel.: 0231 3-20-06
   fax: 0231 3-22-83
   Email: blcolmed@yandex.ru

 1. Marina

  Imi cer scuze , Spitalul Feroviar mai activeaza? si daca da , atunci daca e posibil va rog un numar de contact . Multumesc anticipat!

  1. Margarita Pryakina

   Spitalul feroviar nu este în subordinea Primăriei, dar notați nr. de telefon
   medic-șef (0231) 7-05-91, contabil (0231) 7-05-74

Lasă un Răspuns